Privacy Policy

Dit is het Privacybeleid van Coinmerce B.V., kantoorhoudende te (1185 XR) Amstelveen aan de Startbaan 8. ("Coinmerce” "we" of "wij") en beschrijft hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die Coinmerce over u verzamelt en gebruikt wanneer u cryptomunten of andere producten bij ons afneemt, onze website of applicaties bezoekt, zich bij ons registreert, of wanneer u van andere diensten van ons gebruikmaakt (''Diensten'')

1. De persoonsgegevens die wij van u verwerken

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, zijn – afhankelijk van de producten die u afneemt of de Diensten waarvan u gebruik maakt, onder andere:

1. Uw contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, geboortedatum, volledige adres, (mobiele) telefoonnummer.
2. Identificatiegegevens – bij aankopen vanaf een bepaald bedrag – zoals uiteengezet in onze Algemene Voorwaarden – vragen wij uw identificatiegegevens (kopie paspoort of rijbewijs);
3. Financiële gegevens- zoals bankgegevens
4. Gegevens omtrent uw transacties, zoals het aantal en de waarde van de cryptomunten die u aan-of verkoopt.
5. Gegevens die automatisch worden verzameld door websites en applicaties- zoals het (surf)gedrag van bezoekers van onze websites en applicaties.
6. Communicatiegegevens - zoals vragen, klachten en andere klantgegevens die worden ontvangen via e-mail of online.
7. Uw (elektronische) identificatiegegevens, zoals uw account, elektronische identificatiegegevens zoals uw IP of MAC adres, inclusief de gegevens die u zelf in uw account toevoegt.

2. De doeleinden en wettelijke grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens

Coinmerce verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder uiteen worden gezet, gebaseerd op een wettelijke grondslag.

- Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
- Noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Coinmerce

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt ter uitvoering van het verzoek tot de aan-of verkoop van cryptomunten of andere producten of het leveren van onze Diensten. Bovendien verwerken wij uw persoonsgegevens voor het aanmaken van een gebruikersaccount. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van u te behandelen.

We kunnen de bovenvermelde persoonsgegevens gebruiken om onze Diensten te kunnen leveren. Zo kunnen analyses verrichten ten aanzien van het gebruik van onze websites en applicaties voor statistische doeleinden door het gebruik van Google Analytics. We kunnen de bovenvermelde persoonsgegevens ook gebruiken om onze Diensten te verbeteren en om onze klanten zowel op geaggregeerd als individueel niveau beter te begrijpen en gerichter kunnen benaderen. Dit betekent dat we uw gebruik van onze Diensten analyseren en we deze informatie gebruiken om onze te verbeteren en om u een betere gebruikerservaring te bieden (we analyseren bijvoorbeeld welke webpagina's u op onze website bezoekt en welke Diensten u gebruikt, waardoor wij persoonlijke profielen kunnen maken en kunnen beoordelen wat voor u interessant zou kunnen zijn en welke aanbevelingen we u kunnen geven wanneer u van onze Diensten gebruikmaakt). Tevens kunnen we u nieuwsbrieven sturen en u berichten over onze marketing activiteiten.

 • Op basis van toestemming
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 • Voor zover nodig, zullen wij u om toestemming vragen om u op de hoogte te kunnen houden van nieuws of acties met betrekking tot onze Diensten. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Hoe u dit kunt doen, staat hieronder vermeld.

  We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om toepasselijke wetgeving na te leven, om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, of om mee te werken aan wetshandhaving. Zo kunnen wij om uw identificatiegegevens vragen bij aankopen vanaf een bepaald bedrag, zoals beschreven in onze Algemene Voorwaarden

  3. Gebruik van cookies

  Onze websites en applicaties maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën ter vergroting van de gebruiksvriendelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid als ook voor advertentiedoeleinden. Cookies zijn kleine tekstbestanden op uw computer die door uw browser bewaard worden. Voor meer informatie en het gebruik van cookies door Coinmerce verwijzen wij u naar het Cookiebeleid.

  4. Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

  Alleen geautoriseerde werknemers van Coinmerce hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij Coinmerce.

  Wij delen uw persoonsgegevens met een aantal derde partijen ingeval dat noodzakelijk is voor de levering van onze Diensten, zoals IT-leveranciers. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens aan publieke instanties openbaarmaken ter voldoening aan toepasselijke wettelijke verplichtingen.

  5. Doorgifte van uw persoonsgegevens

  Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we uw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als het land waar u normaal uw producten en/of diensten gebruikt. We zullen alsdan de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zoals het opstellen van EU standaard contracten met partijen die zich buiten de EER bevinden.

  6. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

  We nemen gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, treffen we technische en organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging ten aanzien van toegang tot onze systemen.

  7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

  We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit Privacy beleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere: (i) de periode gedurende welke we een lopende relatie met u hebben; (ii) of sprake is van een wettelijke plicht waaraan wij onderworpen zijn; en (iii) of retentie wenselijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

  8. Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

  Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder:

  • Recht op inzage. Op uw verzoek zullen wij u kosteloos informatie verstrekken betreffende de persoonsgegevens die wij over u verwerken.
  • Recht op rectificatie. Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.
  • Intrekken van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerking door ons van uw persoonsgegevens.
  • Recht van verzet. U heeft het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
  • Recht op beperking. Indien van toepassing heeft u het recht van Coinmerce de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.
  • Recht op gegevenswissing. Indien van toepassing zullen wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).
  • Recht van bezwaar. Indien van toepassing, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens op basis van onder andere de grondslag 'gerechtvaardigd belang' van Coinmerce.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Indien van toepassing zullen wij u een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt zodat deze gegevens overgedragen kunnen worden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, een en ander voor zover dit technisch mogelijk is (dataportabiliteit).
  • Recht tot indienen klacht. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.
  Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door contact op te nemen met de hieronder omschreven contactgegevens. Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

  9. Contact details

  Mocht u nog vragen hebben over dit Privacybeleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Coinmerce via onderstaande contactgegevens: [email protected]

  Dit Privacybeleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De meest recente versie staat op www.coinmerce.io