Privacy Policy

Deze privacyverklaring is in werking getreden dan wel laatst gewijzigd op 21 december 2021.

Coinmerce is een Europees cryptocurrency handelsplatform dat zich volledig richt op gebruiksvriendelijkheid en eenvoud om haar gebruikers een veilige ervaring te bieden. We houden kantoor te (1119 PR) Schiphol-Rijk aan Beechavenue 140.

Om de internetsite en de daaraan verbonden diensten aan onze gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, moeten wij in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerken. Deze verwerking moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vinden het van groot belang dat we zorgvuldig omgaan met jouw privacy en de verwerking van jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft als doel uiteen te zetten welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze worden gebruikt, en wat wij doen om jouw privacy te beschermen.

Identiteit en de contactgegevens

Met betrekking tot de uitoefening van jouw rechten onder de AVG of andere vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kun je terecht bij:

Coinmerce BV
Beechavenue 140
1119 PR Schiphol-Rijk
[email protected]

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Naam (voor- en achternaam, eventuele tussenvoegsels);
 • Adres;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Financiële gegevens (IBAN, virtuele wallet adressen, en onder omstandigheden herkomst van middelen);
 • Identificatiegegevens (kopie ID, account, elektronische ID gegevens);
 • Inloggegevens;
 • Gegevens die onze website/app verzamelt zoals metadata;
 • Transactiegegevens (aantal en waarde cryptomunten);
 • Communicatiegegevens (vragen die je stelt, informatie die je verstrekt).

De door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de AVG en aanverwante geldende regelgeving. Voor dataverwerking maken wij tevens gebruik van derden, zogenaamde verwerkers, waarmee wij in een verwerkingsovereenkomst afspraken hebben gemaakt over de beveiliging van jouw gegevens. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk, de toegang is beperkt tot geautoriseerde personen met gebruik van wachtwoorden, wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk, en we zorgen daarbij voor een passend en adequaat beveiligingsniveau. Ook waarborgen wij de rechten van betrokkenen (jij dus).

Doeleinden en grondslagen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

Doeleinden
Wettelijke grondslagen
 • Toegang tot onze website en app
 • Uitvoering van onze overeenkomst
 • Uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Coinmerce
 • Uitvoering van onze overeenkomst
 • Ter verificatie van jouw identiteit
 • Wettelijke verplichting
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving
 • Wettelijke verplichting
 • Om contact met je op te nemen (op jouw verzoek of wanneer dit nodig is)
 • Toestemming, uitvoering van onze overeenkomst, wettelijke verplichting
 • Ten behoeve van het verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Toestemming
 • Registreren van naam en documentnummer ID van klant ten tijde van aankoop giftcard
 • Gerechtvaardigd belang (AML/CFT)


Categorieën van ontvangers van (bijzondere) persoonsgegevens

Coinmerce kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan externe partijen als dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Coinmerce kan de gegevens bovendien doorgeven aan leveranciers, bijvoorbeeld auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/ of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waar onder (sub)verwerkers).

Daarnaast kan Coinmerce jouw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van jou voor heeft gekregen.

Plaats van verwerking

Jouw persoonsgegevens worden via Coinmerce zoveel mogelijk verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Als doorgifte buiten de EER plaatsvindt treft Coinmerce de nodige maatregelen om jou te verzekeren dat ten aanzien van deze doorgifte passende waarborgen zijn getroffen.

Bewaring

Coinmerce bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. De gegevens die je ons ter beschikking stelt ten behoeve van de handelen op ons platform worden, als er geen activiteit in het account plaatsvindt, maximaal 1 jaar bewaard. Heeft er activiteit plaatsgevonden in jouw account, dan is Coinmerce verplicht alle informatie 7 jaar te bewaren (wettelijke bewaartermijn).

Nadat de bewaartermijn is verstreken, worden jouw gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd/vernietigd. Deze termijn is nodig in verband met de doorlooptijd van deze handeling.

Beveiliging

Coinmerce spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Daar waar Coinmerce gebruik maakt van (sub)verwerkers is Coinmerce met deze (sub)verwerkers overeenkomsten aangegaan, om zich ervan te verzekeren dat er passende organisatorische en technische maatregelen worden genomen.

De werknemers van Coinmerce en de werknemers van (sub)verwerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Gegevens die wij verwerken van website bezoekers

Onze website en applicatie maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën ter vergroting van de gebruiksvriendelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid als ook voor advertentiedoeleinden. Cookies zijn kleine tekstbestanden op de computer die door jouw browser bewaard worden. Voor meer informatie en het gebruik van cookies door Coinmerce verwijzen wij je naar het Cookiebeleid.

Wat zijn jouw rechten?

Wil je inzage, een afschrift, verbetering, aanvulling, verwijdering of heb je bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kan dat. Je kunt je dan tot ons richten door een e-mail te schrijven waarin je aangeeft of je:
 • een verzoek doet tot inzage in of een afschrift van jouw persoonsgegevens;
 • een verzoek doet tot rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • een verzoek doet tot gegevensverwijdering (vergetelheid) van persoonsgegevens;
 • een verzoek doet tot beperking van de verwerking van persoonsgegevens, indien deze onjuist of onvolledig worden verwerkt;
 • een verzoek doen om jouw persoonsgegevens aan u of een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen (dataportabiliteit);
 • een andere wens of vraag heeft.
Geef hierbij zo duidelijk mogelijk aan om welke gegevens het gaat en wat je van ons verwacht.

Voeg bij je verzoek een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij. Haal het BSN door, gebruik hiervoor bijvoorbeeld de Kopie ID app van de Rijksoverheid. Schrijf over de kopie het doel ervan en de datum.

Stuur je e-mail naar: [email protected]

Vragen, opmerkingen of klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze privacyverklaring of de manier waarop Coinmerce jouw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kun je terecht bij:

Coinmerce
T.a.v. Functionaris Persoonsgegevens
Beechavenue 140
1119 PR Schiphol-Rijk
[email protected]

Coinmerce reageert zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen een maand op jouw verzoek, opmerking of klacht. Een verlenging van nog eens 2 maanden, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken, opmerkingen of klachten is mogelijk. Wij stellen je daarvan binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek in kennis.

Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder

Vind je dat Coinmerce inbreuk heeft gemaakt op jouw rechten zoals bepaald in de AVG en kom je er samen met ons niet uit? Dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Raadpleeg hiervoor de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aanpassen privacyverklaring

Coinmerce mag deze privacyverklaring te allen tijde eenzijdig aanpassen. De meest actuele versie van de verklaring is altijd via onze website te raadplegen. De versiedatum staat altijd aan het begin van de verklaring.

Cookieverklaring