Algemene voorwaarden Coinmerce B.V.


De Gebruikersovereenkomst is oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands maar er zijn ook anderstalige versies. Bij afwijkingen prevaleert de Nederlandse versie.

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de volgende betekenis:
Applicatie - de applicatie van Coinmerce via welke de Gebruiker Virtuele Valuta (zoals hieronder gedefinieerd) kan kopen of verkopen;
Coinmerce - Coinmerce B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Beechavenue 140 (1119 PR) Schiphol-rijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70036969;
Virtuele Valuta - betekent elke Virtuele Valuta die een digitale weergave van waarde is gebaseerd op (of gebouwd op) een cryptografisch protocol van een computernetwerk.
Fondsen - betekent de fondsen zoals die kunnen worden gestort door Gebruiker op de Coinmerce Virtual Currency Wallet, zoals gekoppeld aan de rekening, die kan bestaan uit virtuele valuta en fiat valuta.
Intellectuele eigendomsrechten - betekent elk octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsnaam, dienstmerk, merknaam, logo, bedrijfsnaam, internetdomeinnaam of industrieel ontwerp, alle registraties daarvan en lopende aanvragen daarvoor (voor zover van toepassing), en elk ander intellectueel eigendomsrecht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, knowhow, handelsgeheim, software (met inbegrip van de API), database of gegevensrecht).
Order - betekent een instructie om Virtuele Valuta's te kopen of verkopen op het Coinmerce Platform.
Referral Link - betekent een link die persoonlijk is voor een bestaande Gebruiker, die een derde persoon doorverwijst naar het openen van een Account waardoor deze een Gebruiker wordt, waarbij voordelen worden gegenereerd voor zowel de doorverwijzende Gebruiker als de doorverwezen Gebruiker, in lijn met het Referral Programma.
Doorverwijzingsprogramma - betekent het programma waarbij een bestaande Gebruiker derden kan doorverwijzen om Gebruiker te worden, zoals verder beschreven in deze Gebruikersovereenkomst.
Diensten - de diensten die Coinmerce via de Website en/of de Applicatie aan de Gebruiker aanbiedt, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend: het aanmaken en beheren van een account (art. 4.1), de aan- en verkoop van Virtuele Valuta (art. 4.2, 4.3 en 4.4), de staking functionaliteit (art. 4.5), het uitlenen van Virtual Currencies functionaliteit (art. 4.6), het gebruik van Balance/Credits (art. 4.7), en de Virtual Currencies Exchange Service (art. 4.8).
Ondersteunde Virtuele Valuta - betekent alleen die specifieke Virtuele Valuta's die zijn vermeld als beschikbaar voor handel of bewaring in uw Virtuele Valuta Portemonnee.
Gebruiker - iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere rechtsvorm die een contractuele relatie met Coinmerce is aangegaan, daaronder uitdrukkelijk begrepen het aangaan van een overeenkomst tot koop of verkoop van Virtuele Valuta;
Website - de website van Coinmerce: www.coinmerce.io.

1.2 Door het aanmaken van een account via de Applicatie of op de Website verklaart de Gebruiker deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen, begrepen en geaccepteerd. Op alle door de Gebruiker met Coinmerce aangegane rechtshandelingen, daaronder uitdrukkelijk begrepen deze algemene voorwaarden en de levering van de Diensten, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing; de toepasselijkheid van eventuele andere (algemene) voorwaarden wordt door de Gebruiker bij voorbaat uitgesloten.

1.3 De Gebruiker verklaart dat hij bij de toegang tot en/of het gebruik van de Diensten, al dan niet door middel van de Applicatie of de Website, voldoet aan alle in deze algemene voorwaarden gestelde voorwaarden en vereisten.

2. Informatie en risico-identificatie


2.1 De Gebruiker is zich ervan bewust dat Virtuele Valuta geen vaste waarde hebben en dat deze waarde van tijd tot tijd aanzienlijk kan fluctueren.

2.2 De koerswaarde van de Virtual Currencies waarin u wenst te handelen, wordt door Coinmerce ten tijde van de transactie bepaald. Na beëindiging van de transactie kan geen beroep meer worden gedaan op deze of een andere, gewijzigde koerswaarde.

2.3 De Gebruiker is zich ervan bewust dat de aankoop en verkoop van Virtuele Valuta voor eigen rekening en risico is. Elke beslissing is de eigen beslissing en verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Coinmerce is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden als gevolg van de aankoop of verkoop van Virtuele Valuta of opgelopen als gevolg van vertragingen in de uitvoering van de aankoop of verkoop Orders van Virtuele Valuta.

2.4 Op het moment dat de Gebruiker via de Applicatie of de Website een koop- of verkooporder bij Coinmerce plaatst, kan deze niet meer door de Gebruiker worden herroepen. Door de Gebruiker bij Coinmerce geplaatste orders zijn dus in alle gevallen definitief en kunnen niet worden herroepen.

2.5 Coinmerce zal bij de levering en uitvoering van haar Diensten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en de kwaliteit van haar dienstverlening aan de Gebruiker bewaken. De Gebruiker heeft geen zeggenschap of andere invloed op de uitvoering, inhoud en/of levering van de Diensten; Coinmerce levert en voert de Diensten geheel zelfstandig en naar eigen inzicht uit. Coinmerce is daarbij gerechtigd de inhoud en omvang van de Diensten eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging daartoe te wijzigen.

2.6 Coinmerce behoudt zich het recht voor te allen tijde eenzijdig te besluiten Virtuele Valuta's toe te voegen en/of te verwijderen uit haar portefeuille op basis van uitsluitend door Coinmerce te bepalen criteria. Indien bepaalde Virtuele Valuta's uit de portefeuille worden verwijderd (delisted), zal Coinmerce zich inspannen om de Gebruiker, voor zover redelijkerwijs mogelijk, vooraf op de hoogte te stellen, zodat Gebruiker de tijd heeft om de Virtuele Valuta's te verkopen, te ruilen en/of terug te trekken. Indien de Gebruiker dan alsnog delisted Virtual Currencies op zijn rekening heeft staan, worden deze in principe automatisch door Coinmerce verkocht, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn.

2.7 Coinmerce kan besluiten om een deel van wat de Gebruiker op zijn account heeft staan te gebruiken voor uitleendoeleinden aan door Coinmerce aangewezen partij(en). Dit laat onverlet of de Gebruiker (ook) deelneemt aan het 'verdien' programma zoals beschreven onder artikel 4.7. De omvang van het deel van de holdings dat door Coinmerce gebruikt kan worden voor het uitlenen aan (een) aangewezen derde(n) is ter beoordeling van Coinmerce en kan van tijd tot tijd met de nodige zorgvuldigheid worden gewijzigd. Coinmerce draagt er zorg voor dat, indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, de Gebruiker hier geen hinder van ondervindt. Door gebruik te maken van de door Coinmerce aangeboden Diensten gaat de Gebruiker hiermee akkoord.

2.8 Coinmerce geeft geen beleggings- of financieel advies in verband met de aan- of verkoop van Virtuele Valuta. Coinmerce faciliteert slechts de aan- en verkoop van Virtual Currencies door de Gebruiker.

2.9 De Gebruiker kan gebruik maken van de betaalmethoden die op de Website staan vermeld en in de Applicatie beschikbaar zijn.

3. Registratie

3.1 De Gebruiker is verplicht tijdens de registratie voor een account via de Website of de Applicatie een onboarding proces bij Coinmerce te doorlopen. Dit omvat het vaststellen van de identiteit van de Gebruiker en de herkomst van zijn of haar financiele middelen door Coinmerce. Coinmerce is namelijk onder andere onderworpen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw). In dit kader is de Gebruiker verplicht om Coinmerce alle gegevens en bijbehorende documenten te verstrekken waar zij redelijkerwijs om kan vragen en die voor dit doel noodzakelijk zijn.

3.2 De Gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in om Coinmerce (gevraagd en ongevraagd) alle informatie te verstrekken die van belang is in het kader van de legitimatie en de opsporing van witwassen, terrorismefinanciering, fraude of andere financiële criminaliteit. De Gebruiker geeft Coinmerce toestemming om deze informatie en bijbehorende documentatie vast te leggen.

3.3 De Gebruiker verklaart en garandeert aan Coinmerce dat alle door hem of haar verstrekte gegevens correct en op geen enkele wijze misleidend zijn. Bovendien verklaart en garandeert de Gebruiker aan Coinmerce dat hij of zij:

• een vertegenwoordiger is van een bedrijf (rechtspersoon of met een andere rechtsvorm) of een natuurlijke persoon van ten minste achttien (18) jaar oud en, indien en voor zover een hogere leeftijd is vereist voor het rechtsgeldig sluiten van een overeenkomst, deze leeftijd heeft bereikt;
• de rechtsbevoegdheid heeft om een bindend contract aan te gaan en hiertoe niet is verboden door de toepasselijke wetgeving;
• zelf eigenaar of bezitter is van de door hem gebruikte bankrekening(en) en/of externe portemonnee(s);
• de Diensten uitsluitend voor zichzelf en voor eigen rekening en risico zal gebruiken en (derhalve) niet zal handelen als agent of vertegenwoordiger van een derde partij of persoon of anderszins namens een derde partij of persoon;
• niet betrokken is of betrokken is geweest bij crimineel gedrag;
• niet woonachtig is of gevestigd is in een land, of niet onder de jurisdictie van een land valt, waarvan de toepasselijke wetgeving het niet toestaat om een overeenkomst aan te gaan met Coinmerce die het mogelijk maakt om de Diensten te gebruiken. Coinmerce heeft het recht om eenzijdig de markten en jurisdicties waarin zij actief is te kiezen en kan haar diensten in bepaalde landen zonder opgaaf van redenen beperken of weigeren;
• geen inwoner is van, of gevestigd is in een land dat het aanbieden van diensten met betrekking tot Virtuele Valuta aan zijn inwoners niet of slechts in beperkte mate tolereert;
• niet woonachtig of gevestigd is in een land waar sancties van toepassing zijn die zijn afgekondigd door de Verenigde Naties, de Europese Unie, Nederland, de Verenigde Staten en/of een andere relevante overheid of organisatie;
• niet voorkomt op een relevante sanctielijst die is opgesteld en/of afgegeven door een van de regeringen of organisaties bedoeld in lid viii van dit artikel.
• geen inwoner is van, is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, of anderszins kwalificeert als "US Citizen", "permanent resident", "resident alien" of "US Person" zoals gedefinieerd in de toepasselijke wet-en regelgeving. Gebruiker vrijwaart Coinmerce tegen eventuele schade die Coinmerce oploopt als deze vertegenwoordiging niet juist is.

3.4 Zolang de Gebruiker het door Coinmerce gehanteerde onboardingproces, dat uitsluitend door Coinmerce en/of (een) door Coinmerce aangewezen derde(n) wordt beoordeeld en goedgekeurd, niet met succes heeft doorlopen, is hij of zij niet gerechtigd de Diensten te gebruiken.

3.5 Zodra de Gebruiker het onboardingproces met succes heeft doorlopen, draagt hij of zij de verantwoordelijkheid dat de verstrekte informatie actueel blijft, en zal hij of zij tijdig de noodzakelijke wijzigingen aanbrengen en/of Coinmerce op de hoogte stellen om de noodzakelijke wijzigingen te verwerken. Indien Coinmerce enige reden heeft om te twijfelen aan de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie, kan Coinmerce de Gebruiker verzoeken om informatie bij te werken of te verstrekken. Indien de gebruiker niet of onvoldoende voldoet aan herhaalde verzoeken van Coinmerce om informatie, staat het Coinmerce vrij om het account van de gebruiker te bevriezen en in bepaalde gevallen over te gaan tot opheffing van het account.

3.6 De gebruiker vrijwaart Coinmerce voor alle schade die Coinmerce lijdt als gevolg van enige onjuistheid of schending van hetgeen de gebruiker in dit artikel aan Coinmerce heeft verklaard en gegarandeerd.

4. Diensten

4.1 Account, portefeuille en beheer

4.1.1 Om fraude en misbruik te voorkomen, is het de Gebruiker niet toegestaan om meerdere accounts aan te maken of te gebruiken. Indien de Gebruiker een zakelijk account en een privé account heeft, is het de Gebruiker niet toegestaan om direct of indirect te handelen tussen zijn privé account en zijn zakelijke account. Alle extra accounts die door of namens de Gebruiker worden aangemaakt om dit verbod te omzeilen, zullen worden verwijderd.

4.1.2 Bij een persoonlijke rekening mag de Gebruiker alleen zijn eigen persoonlijke bankrekening verifiëren en bij een zakelijke rekening alleen een zakelijke bankrekening die aan de Gebruiker toebehoort. Een bankrekening kan alleen via een door Coinmerce te bepalen verificatiemethode met de rekening van de Gebruiker worden geverifieerd.

4.1.3 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van zijn of haar account, portemonnee en bijbehorende wachtwoorden en privésleutel(s), evenals het beperken van de toegang tot zijn of haar account en portemonnee en voor elk gebruik en handelingen die plaatsvinden in zijn of haar account en portemonnee. Coinmerce raadt Gebruikers sterk aan om twee-factor authenticatie (2FA) te gebruiken voor de bescherming van hun account en portemonnee, wat wordt aangeboden door Coinmerce.

4.1.4 De Gebruiker begrijpt de risico's van en neemt alle verantwoordelijkheid en het volledige risico op zich voor alle activiteiten die in zijn of haar account en wallet plaatsvinden en alle transacties die in of met die account en wallet worden gesloten. Coinmerce mag er altijd vanuit gaan dat degene die inlogt op het account op de Applicatie of de Website de partij is die hij of zij pretendeert te zijn.

4.1.5 Indien de Gebruiker weet, of goede reden heeft om te vermoeden, dat zijn inloggegevens of privésleutel(s) aan onbevoegden beschikbaar zijn gekomen en/of (als gevolg daarvan) zijn account en/of wallet is gehackt of door een derde is overgenomen, dient de Gebruiker zijn wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en Coinmerce hiervan op de hoogte te stellen, zodat Coinmerce tijdig passende maatregelen kan nemen.

4.1.6 Coinmerce is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade als gevolg van verlies en/of misbruik van de inloggegevens en/of account van de Gebruiker.

4.1.7 De Gebruiker is verantwoordelijk voor een goede en veilige internetverbinding, computer, tablet, smartphone of ander apparaat waarmee via internet verbinding kan worden gemaakt met de Applicatie en/of de Website en is voorzien van up-to-date beveiliging tegen virussen, indringers, hackers en andere veiligheidsrisico's.

4.2 Aankoop

4.2.1 Virtuele Currencies kunnen nooit worden geruild of geretourneerd. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de gekochte Virtuele Valuta weer te koop aan te bieden via de Applicatie en/of de Website tegen de huidige prijswaarde. De Gebruiker kan de Virtuele Valuta ook naar een externe beurs of externe portemonnee sturen.

4.2.2 De Gebruiker doet uitdrukkelijk afstand van het recht om de overeenkomst met betrekking tot de aan- of verkoop van Virtuele Valuta te ontbinden of te annuleren. Voltooide transacties zijn definitief en kunnen naar hun aard en gezien de technische kenmerken van Virtuele Valuta niet ongedaan worden gemaakt. De Gebruiker is zich hiervan bewust.

4.2.3 De levering van de Virtual Currencies vindt plaats door het aanbieden en versturen van de Virtual Currencies naar het in de Applicatie of op de Website opgegeven walletadres van de Gebruiker. Coinmerce beheert de wallet(s) die de Gebruiker bij Coinmerce aanhoudt.

4.2.4 De Gebruiker heeft hierna de mogelijkheid om de Virtuele Valuta's naar een (derde) beurs of externe portemonnee te sturen.

4.2.5 Voordat Virtuele Valuta's naar een derde exchange of externe wallet kunnen worden verstuurd, moet de Gebruiker bewijzen dat hij eigenaar is van het betreffende externe adres waarnaar de Virtuele Valuta's worden verstuurd. De Gebruiker kan dit bewijs alleen leveren op een door Coinmerce te bepalen wijze en met bewijsstukken.

4.2.6 Coinmerce maakt de koop en verkoop van Virtuele Valuta mogelijk. De Virtuele Valuta Wisseldienst maakt het mogelijk om Ondersteunde Virtuele Valuta op de Coinmerce Site te kopen met behulp van:

(A) Fiatvaluta (zoals EUR) ondersteund door Coinmerce; en/of
(B) Andere soorten Ondersteunde Virtuele Valuta's in uw Virtuele Valutawallet.

4.3 Verkoop

4.3.1 Gebruiker gaat akkoord met de door Coinmerce vastgestelde prijswaarde op het moment dat Coinmerce de Virtual Currencies van Gebruiker ontvangt.

4.3.2 De Gebruiker verklaart dat de Virtuele Valuta's rechtmatig door hem of haar in eigendom zijn verkregen.

4.3.3
De Gebruiker stuurt de Virtual Currencies naar een door Coinmerce aangegeven walletadres. Deze wallet wordt door Coinmerce beheerd en beveiligd. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het versturen van de Virtuele Valuta's naar het juiste walletadres en voor het bijvoegen van een juiste omschrijving ("memo" of "tag") aan de Virtuele Valuta's waarvoor dit nodig is. Indien de Gebruiker de Virtuele Valuta's naar een onjuist portefeuilleadres stuurt of geen correcte beschrijving bijvoegt, zal dit hoogstwaarschijnlijk leiden tot het onherstelbare verlies van de betreffende Virtuele Valuta's. De Gebruiker is zich bewust van dit risico en is als enige verantwoordelijk voor een correcte overdracht en (indien nodig) beschrijving evenals voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van een onjuiste overdracht. Coinmerce kan hiervoor op geen enkele wijze door de Gebruiker aansprakelijk worden gesteld.

4.3.4 Coinmerce kan de betaling van de door Coinmerce vastgestelde ruilwaarde, minus de variabele (transactie)kosten, pas uitvoeren op het moment dat de Virtuele Valuta's door Coinmerce zijn ontvangen en de transactie is bevestigd.

4.3.5 De betaling wordt naar de door de Gebruiker opgegeven bankrekening gestuurd. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste bank- en betalingsgegevens aan Coinmerce. Als de Gebruiker afwijkende of onjuiste gegevens aan Coinmerce verstrekt, leidt dit hoogstwaarschijnlijk tot het onherstelbare verlies van de betreffende transactie(s). De Gebruiker is zich van dit risico bewust en is als enige verantwoordelijk voor de juiste overdracht van bank- en betalingsgegevens en voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van de onjuiste overdracht van deze gegevens. Coinmerce kan hiervoor op geen enkele wijze door de Gebruiker aansprakelijk worden gesteld.

4.3.6 De Virtual Currency Exchange Service stelt u in staat om Ondersteunde Virtual Currencies op de Coinmerce Site te verkopen, u kunt ervoor kiezen om te ontvangen:
(A) Fiatvaluta (zoals EUR) ondersteund door Coinmerce; en/of
(B) Andere soorten Ondersteunde Virtuele Valuta's in uw Virtuele Valutawallet.

4.4 Transacties

4.4.1 In het verlengde van het voorgaande is de Gebruiker zich ervan bewust, met betrekking tot de transacties die zullen plaatsvinden met of via Coinmerce bij het gebruik van de Diensten via de Applicatie en/of de Website, dat:
• als een transactie eenmaal is uitgevoerd, een dergelijke transactie onomkeerbaar is en niet kan worden geannuleerd of anderszins ongedaan worden gemaakt;
• de uitvoeringsprijs van een marktorder kan aanzienlijk verschillen van de gegeven indicatieve prijs
• limitorders en stop-lossorders kunnen niet gegarandeerd worden uitgevoerd tegen de door de Gebruiker opgegeven prijs
• orders kunnen niet gegarandeerd worden uitgevoerd omdat de aanwezigheid van voldoende vraag of aanbod niet gegarandeerd is;
• Swap orders, repetitive orders, stop-lossorders en limitorders kunnen complex van aard zijn;
• de (wissel)koersen van Virtuele Valuta kunnen zeer volatiel zijn, waardoor het risico bestaat dat het deposito van de Gebruiker of de door hem aangehouden Virtuele Valuta op korte termijn in waarde stijgt of daalt.

4.4.2 De Gebruiker erkent en aanvaardt de risico's zoals beschreven in artikel 4.1 en die (dus) gepaard gaan met alle door Coinmerce aangeboden Orders. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een goede risicobeoordeling, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot, een beoordeling of zijn (technische) kennis en ervaring geschikt zijn voor het gebruik van deze bestelvormen en het handelen in Virtual Currencies.

4.4.3 Coinmerce behoudt zich het recht voor om eventuele fouten te corrigeren door transacties terug te draaien of terug te vorderen. Bij vermoeden van fraude of misbruik behoudt Coinmerce zich het recht voor om Orders en transacties op te schorten of te annuleren totdat de rechtmatigheid van deze Orders en transacties voldoende is geverifieerd.

4.4.4 Alle door Coinmerce bij het verlenen van de Diensten in rekening te brengen (variabele) (transactie)kosten, hoe ook genaamd, worden uitsluitend en eenzijdig door Coinmerce vastgesteld en aan de Gebruiker doorberekend (zie ook par. 5.1 onder 1). Een overzicht van de actuele door Coinmerce in rekening gebrachte (transactie)kosten is zichtbaar op de Website en in de Applicatie.

4.4.5 Alle, door Coinmerce bij het verlenen van de Diensten, te hanteren (wissel)koersen van de Virtuele Valuta's worden uitsluitend en eenzijdig door Coinmerce, of een door Coinmerce aan te wijzen derde, bepaald. Een overzicht van de actuele door Coinmerce gehanteerde (wissel)koersen is zichtbaar op de Website en in de Applicatie.

4.5. Staking

4.5.1 Coinmerce biedt de Gebruiker in voorkomende gevallen de mogelijkheid om door de Gebruiker op het Coinmerce-platform aangehouden Virtual Currencies voor "staking" beschikbaar te stellen. Voor het gebruik van deze functionaliteit brengt Coinmerce variabele (transactie)vergoedingen aan de Gebruiker in rekening (zie ook onderdeel. 5.1 onder iii).

4.5.2 De Gebruiker kan een staking aanvragen door het staking programma in de Applicatie of op de Website in te schakelen voor de Virtuele Valuta's die voor hem beschikbaar zijn gesteld door middel van een opt-in/opt-out functionaliteit.

4.5.3 De Gebruiker stemt ermee in dat Virtuele Valuta's waarop de Gebruiker het staking programma inschakelt, worden geblokkeerd voor commerciële transacties.

4.5.4 Coinmerce kan te allen tijde besluiten om varianten van Virtuele Valuta's toe te voegen of te verwijderen van de lijst van Virtuele Valuta's waarvoor het staking programma beschikbaar is.

4.5.5 De Gebruiker ontvangt een periodieke vergoeding voor deelname aan het staking programma in de vorm van een inzetpercentage. De vergoeding die de Gebruiker voor zijn deelname aan het staking programma ontvangt, is in de regel dezelfde Virtuele Valuta als de door de Gebruiker aangewezen Virtuele Valuta, dit kan echter per Digital Asset verschillen. Het percentage is variabel en wordt door Coinmerce uitdrukkelijk niet gegarandeerd. Zowel het staking percentage als de geldende uitbetalingstermijn
• wordt uitsluitend bepaald door Coinmerce;
• kan per digital asset verschillen;
• kan verder worden uitgelegd in het account van de gebruiker.

4.5.6 Coinmerce publiceert een indicatie van het potentiële staking percentage op de Website en via de Applicatie. Het gepubliceerde staking percentage is een schatting en kan in de loop van de tijd veranderen. Aan het gepubliceerde staking percentage kunnen door de Gebruiker geen rechten worden ontleend.

4.5.7 De 'staking' functionaliteit wordt aangeboden door Coinmerce, maar wordt uitgevoerd door (een) door Coinmerce aan te wijzen derde(n). Om deze reden is Coinmerce zelf niet betrokken bij of verantwoordelijk voor de activiteiten die door de betreffende derde(n) via de 'staking' functionaliteit voor de Gebruiker worden uitgevoerd, laat staan voor de gevolgen daarvan. De Gebruiker is zich hiervan bewust en accepteert deze risico's bij het gebruik van de 'staking' functionaliteit.

4.6 Lenen van virtuele valuta's

4.6.1 Coinmerce biedt de Gebruiker de mogelijkheid om door de Gebruiker op het Coinmerce platform aangehouden Virtual Currencies uit te lenen aan Coinmerce. Coinmerce leent deze Virtual Currencies vervolgens door aan (een) door Coinmerce aangewezen derde(n) met als doel verdere opbrengsten te genereren. Voor het gebruik van deze functionaliteit brengt Coinmerce variabele (transactie)vergoedingen in rekening bij de Gebruiker (zie ook par. 12.1 onder iv).

4.6.2
De Gebruiker kan zich aanmelden voor het uitlenen van Virtuele Valuta door het 'earn' programma in de Applicatie of op de Website in te schakelen voor de Virtuele Valuta die voor hem beschikbaar is gesteld door middel van een opt-in/opt-out functionaliteit.

4.6.3
Afhankelijk van de soort en het aantal door de Gebruiker aan Coinmerce ter beschikking gestelde Virtuele Valuta, ontvangt de Gebruiker een door Coinmerce vast te stellen variabele rente, waarvan de hoogte afhankelijk is van de soort en het aantal beschikbaar gestelde Virtuele Valuta, aan het uitleen programma Virtuele Valuta. De Gebruiker ontvangt periodiek een vergoeding voor deelname aan het "earn" programma. De vergoeding die de Gebruiker voor deelname aan het earn-programma krijgt, is meestal dezelfde Virtual Currency als de voor uitlening beschikbaar gestelde Virtual Currency, dit kan echter per Digital Asset verschillen.

4.6.4 Het uitlenen van Virtual Currencies aan Coinmerce heeft tot gevolg dat Coinmerce (tijdelijk) toegang heeft tot de Virtual Currencies van de Gebruiker en deze Virtual Currencies kan doorlenen aan (een) door Coinmerce aangewezen derde(n). De Gebruiker stemt ermee in dat deze Virtual Currencies voor commerciële transacties worden geblokkeerd.

4.6.5 Coinmerce kan te allen tijde besluiten om varianten van Virtuele Valuta's toe te voegen of te verwijderen van de lijst van Virtuele Valuta's waarvoor de uitleenfunctionaliteit beschikbaar is.

4.6.6 Coinmerce publiceert op de Website en via de Applicatie een indicatie van het potentiële 'earn' percentage. Het gepubliceerde 'earn' percentage is een schatting en kan in de loop van de tijd veranderen. Aan het gepubliceerde 'earn' percentage kunnen door de Gebruiker geen rechten worden ontleend.

4.6.7 De (uitleen)functionaliteit wordt door Coinmerce aangeboden, maar feitelijk uitgevoerd door (een) door Coinmerce aan te wijzen derde(n). Om deze reden is Coinmerce zelf niet betrokken bij of verantwoordelijk voor de activiteiten die door de betreffende derde(n) via de uitleenfunctionaliteit namens de Gebruiker worden uitgevoerd, laat staan voor de gevolgen daarvan. De Gebruiker is zich hiervan bewust en accepteert deze risico's bij het gebruik van de uitleenfunctionaliteit.

4.7 Saldo/Credits

4.7.1 Het Saldo/Krediet, dat uitsluitend door Coinmerce wordt aangeboden, kan alleen binnen het Coinmerce Platform voor door Coinmerce te bepalen doeleinden worden gebruikt.

4.7.2 Het Saldo/Krediet kan door de Gebruiker worden verkregen:
• bij de verkoop van virtuele valuta;
• door aankoop bij Coinmerce.

4.7.3 Het Saldo/Krediet dat aan de Gebruiker wordt verstrekt, wordt toegevoegd aan de Saldo/Krediet portemonnee die aan de account van de Gebruiker is gekoppeld.

4.7.4 Het Saldo/Krediet wordt weergegeven als een rekeningsaldo gekoppeld aan het account van de Gebruiker.

4.7.5 De Gebruiker heeft geen recht op vergoeding voor het opgeslagen Saldo/tegoed.

4.7.6 De Gebruiker stemt ermee in dat het opslaan van Saldo's/Credits in een Saldo/Credits portemonnee risico's met zich meebrengt en dat elk gebruik van de Saldo/Credits portemonnee op eigen risico van de Gebruiker is. De Gebruiker is zich bewust hiervan en van de bijbehorende risico's, en is zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de Balance/Credits en bijbehorende wallet. Coinmerce kan hiervoor op geen enkele wijze door de Gebruiker aansprakelijk worden gesteld.

4.8 Dienst voor het omwisselen van virtuele valuta (Virtual Currency Exchange Service)

4.8.1 Coinmerce biedt de Virtual Currency Exchange aan, waarmee u informatie kunt verkrijgen voor het kopen en verkopen van virtuele valuta, en (onder bepaalde beperkingen) dergelijke transacties kunt u uitvoeren op de site (aangeduid als “Virtual Currency Exchange Service).

5. Kosten

5.1 Coinmerce is gerechtigd de Gebruiker voor het gebruik van haar diensten kosten in rekening te brengen. Coinmerce is vrij in de keuze van de vorm en inhoud van de in rekening te brengen vergoedingen. Door gebruik te maken van de Diensten van Coinmerce gaat de Gebruiker hiermee akkoord. Deze kosten zijn als volgt:

• Transactiekosten: Coinmerce brengt een variabel bedrag aan (transactie)vergoedingen in rekening per transactie die ter uitvoering van de Diensten plaatsvindt en is gerechtigd deze (transactie)vergoedingen in te houden telkens wanneer een transactie plaatsvindt, ongeacht de naam ervan. Een voorbeeld hiervan is dat Coinmerce variabele (transactie)vergoedingen in rekening brengt wanneer Virtual Currencies door de Gebruiker vanaf het platform van Coinmerce naar een derde exchange of wallet worden verstuurd. Alle (transactie)vergoedingen, hoe ook genaamd, die op Coinmerce van toepassing zijn en door Coinmerce worden ingehouden voor het leveren of ter beschikking stellen van de Diensten, worden uitsluitend en eenzijdig door Coinmerce bepaald en aan de Gebruiker doorberekend. Een overzicht van de actuele door Coinmerce in rekening gebrachte (transactie)vergoedingen is zichtbaar op de Website en in de Applicatie.
• Staking: als kosten wordt door Coinmerce een bepaald percentage over het door Gebruiker via staking behaalde rendement in rekening gebracht, voordat het bedrag in de portemonnee van Gebruiker wordt gestort. De precieze hoogte van het percentage hangt onder andere af van de betreffende virtuele valuta, het gestorte bedrag en de duur van de inzet.
• Uitlenen van virtuele valuta: over de rente-inkomsten uit crypto-leningen wordt door Coinmerce een percentage berekend voordat het bedrag in de portemonnee van de gebruiker wordt gestort.
• Administratiekosten: deze kosten kunnen aan een Gebruiker in rekening worden gebracht indien er sprake is of zou kunnen zijn van oneigenlijk gebruik van zijn account (zie par. 8.2). Oneigenlijk gebruik wordt in ieder geval verondersteld als er wordt gehandeld in strijd met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, tenzij de Gebruiker het tegendeel kan aantonen.

5.2 Coinmerce behoudt zich het recht voor de kosten te allen tijde eenzijdig te herzien, te wijzigen of aan te passen. Wijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de Website van Coinmerce. Actuele en verdere informatie over de kosten vindt u op de Website.

6. Rechten van de consument

6.1 Binnen de Europese Unie heeft elke consument een basisniveau aan consumentenrechten. Deze gelden echter niet in bepaalde situaties en met betrekking tot specifieke goederen of diensten. De door Coinmerce aangeboden Diensten vallen onder een van deze uitzonderingsomstandigheden op de algemene regels voor consumentenbescherming.

6.2 De Diensten omvatten de koop en verkoop van virtual currencies waarvan de prijs afhankelijk is van wisselkoers- en prijsschommelingen die niet door Coinmerce (kunnen) worden beheerst en die zich binnen een bepaalde wachttijd kunnen voordoen. Daarmee is het herroepingsrecht uitgesloten en niet van toepassing op de Diensten.

7. Referral programma

7.1 In het kader van het Referralprogramma kunnen in aanmerking komende Gebruikers hun persoonlijke Referral Link delen met in aanmerking komende derden die een dergelijke Referral Link kunnen gebruiken om Gebruiker te worden.

7.2 Een verwijzende Gebruiker ontvangt een commissie van 0,3% over alle transacties van de derde die de verwijzingscode gebruikt.

7.3 Coinmerce kan naar eigen inzicht contact opnemen met de Gebruiker om specifieke Verwijsvoorwaarden af te spreken.

7.4 De verwijzende Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele belastingen die verschuldigd zijn over ontvangen bedragen en zal dergelijke belastingen betalen.

7.5 Bij het delen van zijn Referral Link moet de gebruiker zich aan de volgende eisen houden en de gebruiker vrijwaart Coinmerce voor schade die Coinmerce bij overtreding van deze eisen lijdt:

7.5.1 Er moet duidelijk worden gemaakt dat het medium, de begeleidende tekst en andere informatie die voor de presentatie van de Referral Link wordt gebruikt, voor rekening van de doorverwijzende gebruiker is en niet voor Coinmerce;
7.5.2 er moet duidelijk worden gemaakt dat de Diensten door Coinmerce worden geleverd en niet door de verwijzende Gebruiker;
7.5.3 in alle openbare content, inclusief de Referral Link, moet duidelijk worden gemaakt dat de verwijzende Gebruiker een commissie ontvangt uit het gebruik van de Referral Link;
7.5.4 het medium, de begeleidende tekst en andere informatie die wordt gebruikt voor het presenteren van de Referral link wel of niet:
7.5.4.1 onjuiste of misleidende informatie, ook op de Coinmerce of op de Diensten, bevat;
7.5.4.2 een seksueel, pornografisch, aanstootgevend of gewelddadig karakter heeft;
7.5.4.3 discrimineert op basis van onder andere ras, geslacht, etniciteit of geloof;
7.5.4.4 illegale activiteiten bevat, promoot of aanbiedt;
7.5.4.5 het imago, de goede naam en reputatie van Coinmerce schaadt;
7.5.4.6 auteursrechten, handelsmerken en/of andere rechten van Coinmerce of derden schendt; en
7.5.4.7 onwettige inhoud bevat of naar onwettige inhoud verwijst;

7.6.1 de Referral Link en gerelateerde informatie mag niet worden geadresseerd aan personen:
7.6.1.1 die niet in aanmerking komen om Gebruiker te worden volgens de regels van deze Gebruikersovereenkomst en volgens de toepasselijke wet- en regelgeving;
7.6.1.2 die alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven, met inbegrip van maar niet beperkt tot belastingwetgeving, algemene verordening gegevensbescherming en wetgeving, regelgeving van toepassing op elektronische handel en de Nederlandse Reclamecode Social Media (Reclamecode Social Media & Influencer Marketing, voor zover van toepassing);
7.6.1.3 in het geval van beëindiging van het Referral programma zal de verwijzende Gebruiker alle gepubliceerde Referral koppelingen onverwijld en uiterlijk binnen 48 uur na beëindiging verwijderen.

7.7 Voor alle duidelijkheid: deze Gebruikersovereenkomst geldt onverkort voor personen die de Referral link gebruiken om Gebruiker te worden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot het feit dat Coinmerce het alleenrecht heeft om nieuwe Gebruikers af te wijzen of te weigeren. Personen die geen gebruiker worden, genereren geen provisie voor de doorverwijzende gebruiker.

7.8 Coinmerce kan tarieven en andere voorwaarden met betrekking tot het Verwijsprogramma te allen tijde wijzigen.

7.9 De verwijzende Gebruiker is verplicht om op enig moment betaalde provisie terug te betalen indien wordt vastgesteld dat deze provisie niet voldeed aan de vereiste criteria of in geval van schending van de Gebruikersovereenkomst door de verwijzende Gebruiker.

7.10 Het Referral Program is niet beschikbaar voor Gebruikers die woonachtig zijn in België.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Wat aansprakelijkheid betreft, is de handel in virtuele valuta en de onderliggende blockchaintechnologie een relatief nieuwe ontwikkeling. In het nieuwe crypto-ecosysteem dat hiervoor wordt gebruikt, vindt een belangrijke verschuiving plaats wat betreft de toewijzing van verantwoordelijkheid. De technologie maakt het namelijk mogelijk voor individuen om volledige controle uit te oefenen over hun Virtual Currencies. Om deze reden acht Coinmerce het noodzakelijk om haar aansprakelijkheid voor (de uitvoering van) de Diensten in hoge mate te beperken.

8.2 Coinmerce is slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een of meer toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Diensten door Coinmerce. Onder directe schade valt uitsluitend:
• redelijke kosten voor het vaststellen van de oorzaak en de omvang van de geleden schade;
• redelijke kosten om eventuele tekortkomingen te verhelpen zodat de Diensten (weer) voldoen aan deze Voorwaarden.

8.3 Coinmerce aanvaardt in geen geval enige aansprakelijkheid, met of zonder betrekking tot (de uitvoering van) de Diensten, voor:
• prijsverschillen als gevolg van vertraagde verwerking van inkoop- of verkooporders;
• de annulering van Orders als gevolg van duidelijk onjuiste prijsaanduidingen;
• schade als gevolg van onjuist ingevulde portemonnee-, betaal-, adres- en/of andere (betaal)gegevens door de Gebruiker, waaronder uitdrukkelijk begrepen het bankrekeningnummer en het adres van de wallet van de Gebruiker;
• schade aan fondsen die zijn opgeslagen in de wallet van de Gebruiker
• schade als gevolg van hacks, scams, systeemstoringen en/of regelgeving
• schade als gevolg van het verlies van de inloggegevens van je account, (toegang tot) je bankrekening en/of wallet;
• alle indirecte schade (inclusief gevolgschade, inkomsten- en winstderving, gegevensverlies en immateriële schade).

8.4 Indien en voor zover Coinmerce aansprakelijk is voor schade, uit welke hoofde dan ook, is de aansprakelijkheid van Coinmerce, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot maximaal het bedrag dat de Gebruiker voor de Diensten heeft betaald in de maand voorafgaand aan het moment waarop de oorzaak van de schade zich voordeed.

8.5 In geval van overmacht, technische defecten of storingen van de gebruikte blockchains en/of netwerken, een bankstoring en/of andere ongebruikelijke/onvoorziene omstandigheden, waarbij de transactie van de Gebruiker niet of niet tijdig kon worden verwerkt, heeft Coinmerce een beslissende stem en kan besluiten de order te annuleren en het aankoopbedrag terug te betalen.

9. Fraude en misbruik

9.1 Het is Gebruiker niet toegestaan het platform van Coinmerce voor zakelijke doeleinden te gebruiken als zijnde payment services provider (PSP) of payment gateway, d.w.z. transacties te verrichten met de bedoeling online Digitale Activa/fiat betalingen te faciliteren en/of te verstrekken, of in enige andere vorm waarbij Coinmerce de facto als een dergelijk kanaal wordt gebruikt.

9.2 Coinmerce is gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij nodig acht om misbruik en/of (belasting)fraude te voorkomen. De Gebruiker dient te allen tijde medewerking te verlenen aan de door Coinmerce te nemen maatregelen.

9.3 Coinmerce is gerechtigd kosten in rekening te brengen indien de rechtmatigheid van een transactie niet kan worden geverifieerd en fraude wordt vastgesteld. Deze administratiekosten bedragen standaard € 250,- per transactie.

9.4 Coinmerce is te allen tijde gerechtigd een transactie op te schorten en/of te annuleren totdat de rechtmatigheid van de transactie is geverifieerd en vastgesteld. Coinmerce is dan gerechtigd de prijswaarde opnieuw vast te stellen.

9.5 Coinmerce is ook gerechtigd een onderzoek in te stellen of aanvullende informatie bij de Gebruiker op te vragen. Coinmerce behoudt zich het recht voor, het account van de Gebruiker voor de duur van een onderzoek te bevriezen of te blokkeren.

9.6 In geval van misbruik is Coinmerce gerechtigd bevroren tegoeden op te eisen indien deze niet binnen 6 (zes) maanden door de rechtmatige eigenaar zijn opgeëist.

9.7 Coinmerce is gerechtigd een account te verwijderen indien deze in strijd met de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld.

9.8 Toegang (of poging tot toegang) tot de middelen van Coinmerce - waaronder de Applicatie en de Website - op andere wijze dan (via) de door Coinmerce aangeboden middelen is ten strengste verboden. De Gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in dat de Gebruiker geen pogingen zal ondernemen om via geautomatiseerde, onethische of onconventionele middelen toegang te krijgen tot de middelen van Coinmerce.

9.9 De Gebruiker begrijpt dat het ten strengste verboden is om deel te nemen aan activiteiten die de middelen van Coinmerce, inclusief de servers en netwerken waar de middelen zich bevinden of mee verbonden zijn, verstoren.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle huidige en toekomstige Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op en voortvloeien uit de Diensten van Coinmerce, de Applicatie en/of de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerk, handelsnaam, auteursrecht, ontwerp, domeinnaam en database rechten, zijn en blijven te allen tijde eigendom van Coinmerce of Coinmerce gelieerde ondernemingen. De Gebruiker erkent de Intellectuele Eigendomsrechten als eigendom van Coinmerce.

10.2 Indien en voor zover uit (het gebruik van) de Diensten, de Website en/of de Applicatie Intellectuele Eigendomsrechten voortvloeien die (mede) aan de Gebruiker toebehoren, zal de Gebruiker deze rechten onverwijld overdragen aan Coinmerce, die deze overdracht hierbij aanvaardt.

11. Overige bepalingen

11.1 Coinmerce verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker in overeenstemming met de op de Website gepubliceerde privacyverklaring. De Gebruiker heeft kennis genomen van de inhoud van de privacyverklaring en gaat akkoord met het gebruik ervan.

11.2 Meer informatie over welke risico's verbonden zijn aan de door Coinmerce aangeboden Diensten en risico's verbonden aan Virtuele Valuta's vindt u in de door Coinmerce op haar Website gepubliceerde risico disclaimer.

11.3 Op de (rechts)verhouding tussen de Gebruiker en Coinmerce, daaronder uitdrukkelijk begrepen (het faciliteren van) de Diensten en bijbehorende transacties via de Applicatie en/of de Website, en de daarbij behorende overeenkomst(en), is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.4 Door gebruik te maken van de Diensten geeft de Gebruiker Coinmerce bij voorbaat toestemming haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen aan derden over te dragen, hetzij door contractsoverneming (art. 6:159 BW), hetzij afzonderlijk (art. 6:155 BW). Indien Coinmerce tot overdracht overgaat, blijft Coinmerce voor de Gebruiker verantwoordelijk voor de levering van de Diensten totdat Coinmerce de Gebruiker op de hoogte heeft gesteld van de overdracht en de (rechts)persoon aan wie Coinmerce haar verplichtingen heeft overgedragen.

11.5 Door gebruik te maken van de Diensten geeft de Gebruiker Coinmerce tevens bij voorbaat toestemming om voor de uitvoering van de Diensten met derden samen te werken door hen als partij tot deze Voorwaarden te laten toetreden.

11.6 Op de (rechts)verhouding tussen de Gebruiker en Coinmerce, daaronder uitdrukkelijk begrepen (het faciliteren van) de Diensten en daarmee samenhangende transacties via de Applicatie en/of de Website, en de daarmee samenhangende overeenkomst(en), is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.7 Geschillen die voortvloeien uit enige (rechts)relatie tussen de Gebruiker en Coinmerce, daaronder uitdrukkelijk begrepen (het faciliteren van) de Diensten en daarmee samenhangende transacties via de Applicatie en/of de Website en deze Algemene Voorwaarden, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

11.8 In geval van interpretatieverschillen met betrekking tot de vertaalde versie(s) van deze algemene voorwaarden, prevaleert de laatst gepubliceerde Nederlandse versie. Indien enig artikel van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dan wordt dat artikel geacht deelbaar te zijn en laat dit de geldigheid van enig ander artikel onverlet.

11.9 Coinmerce behoudt zich het recht voor om (enig onderdeel van) deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, op elk moment en naar eigen inzicht. Coinmerce streeft ernaar de Gebruiker, waar mogelijk, vooraf op de hoogte te stellen van wijzigingen, maar waar wettelijk toegestaan, zullen de gewijzigde voorwaarden onmiddellijk van kracht worden en van kracht zijn. Als de gebruiker niet akkoord gaat met een dergelijke wijziging, moet de gebruiker stoppen met het gebruik van de diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de gewijzigde voorwaarden te bekijken. Als de Gebruiker de Diensten blijft gebruiken na kennisgeving van de wijziging(en), houdt dit in dat de Gebruiker de wijzigingen heeft geaccepteerd en ermee heeft ingestemd.

Contact: Mocht je na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan per e-mail of brief contact op met Coinmerce:

Coinmerce B.V.
Beechavenue 122-140
1119 PR Schiphol-Rijk
Nederland
E-mail: [email protected]
Datum: 24 April 2024