Algemene voorwaarden

Coinmerce B.V.

KvK-nummer: 70036969


1. Definities

    In deze algemene voorwaarden hebben de met een hoofdletter aangeduide begrippen de volgende betekenis:

    Applicatie de applicatie van Coinmerce waarmee de Gebruiker cryptomunten kan kopen of verkopen;
    Coinmerce Coinmerce B.V.;
    Gebruiker iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Coinmerce een overeenkomst heeft gesloten voor de aankoop of verkoop van cryptomunten;
    Website de website van Coinmerce: www.coinmerce.io.

2. Informatie en waarde

2.1 De Gebruiker is zich bewust dat cryptomunten geen vaste waarde hebben en dat deze waarde sterk kan fluctueren.
2.2 De koerswaarde van de cryptomunten wordt door Coinmerce vastgesteld op het moment van de transactie. Na afloop van de transactie kan geen beroep meer worden gedaan op deze koerswaarde.
2.3 De Gebruiker is zich ervan bewust dat de aankoop en verkoop van cryptomunten voor zijn eigen rekening en risico komt. Elke beslissing is de eigen beslissing en verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Coinmerce is niet aansprakelijk voor enige geleden verlies of schade uit de aankoop of verkoop van cryptomunten of opgelopen door vertraging bij de uitvoering van de aan- of verkooporders van cryptomunten.
2.4 Op het moment dat de Gebruiker een aankoop- of verkooporder plaatst bij Coinmerce via de Applicatie of indien een transactie voltooid is, kan deze niet meer herroepen worden door de Gebruiker. Geplaatste orders door de Gebruiker bij Coinmerce zijn dus in alle gevallen definitief en kunnen niet ongedaan worden gemaakt.
2.5 Coinmerce berekent een variabele fee per transactie en is gerechtigd deze in te houden tijdens de transactie. Tevens berekent Coinmerce een variabele fee indien de cryptomunten door de Gebruiker van het platform van Coinmerce naar een derde exchange of wallet worden verstuurd.
2.6 Coinmerce verleent geen enkel investerings- of financieel advies in verband met de aankoop of verkoop van cryptomunten. Coinmerce bemiddelt slechts bij de aankoop en verkoop van cryptomunten.
2.7 De Gebruiker kan gebruik maken van de betaalmethoden die vermeld zijn op de Website.

3. Registratie

3.1 De Gebruiker kan een account aanmaken via de Applicatie of via de Website. Het verstrekken van de juiste gegevens is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.
3.2 Eventuele schade die ontstaat door het verstrekken van onjuiste gegevens door de Gebruiker kan niet op Coinmerce worden verhaald.
3.3 De Gebruiker moet ten minste 18 jaar zijn of toestemming hebben van zijn ouder of voogd om aan- of verkooporders te plaatsen via de Applicatie en/of een overeenkomst aan te gaan met Coinmerce.
3.4 Gebruikers zijn verplicht tijdens de registratie een verificatieproces bij Coinmerce te doorlopen. De Gebruiker verschaft Coinmerce zijn persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, land, e-mailadres en geboortedatum) ter verificatie. Met deze verificatie kan de Gebruiker transacties uitvoeren die samen optellen tot een bedrag van EUR 500,- per week, boven een bedrag van EUR 500,- per week verschaft de Gebruiker een kopie van het identiteitsbewijs of rijbewijs aan Coinmerce.
3.5 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de inloggegevens van het account en Coinmerce kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade die het gevolg is van verlies of diefstal van de inloggegevens van de Gebruiker of het gebruik van deze inloggegevens door een ander dan de Gebruiker.
3.6 De Gebruiker draagt de verantwoordelijkheid voor een goede en veilige internetverbinding, computer, tablet, smartphone of ander apparaat waarmee via het internet verbinding kan worden met de Applicatie en welke is voorzien van een up-to-date beveiliging tegen virussen, indringers, etc.

4. Aankoop

4.1 Cryptomunten kunnen nimmer geruild of geretourneerd worden. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de gekochte cryptomunten weer te koop aan de bieden op de Applicatie of Website tegen de dan geldende koerswaarde of de Gebruiker heeft de mogelijkheid om de cryptomunten te versturen naar een derde exchange of wallet.
4.2 De Gebruiker ziet nadrukkelijk af van het recht om de overeenkomst met betrekking tot de aankoop of verkoop van cryptomunten te ontbinden of te vernietigen. Voltooide transacties zijn definitief en kunnen niet ongedaan worden gemaakt.
4.3 De levering van de cryptomunten vindt plaats door het aanbieden en verzenden van de cryptomunten naar het opgegeven wallet adres van de Gebruiker in de Applicatie. De Gebruiker heeft hierna de mogelijkheid om de cryptomunten naar een derde exchange of wallet te verzenden.
4.4 Coinmerce beheert de cryptomunten in de wallets. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de toegang tot het account op de Applicatie en de Website.

5. Verkoop

5.1 De Gebruiker gaat akkoord met de koerswaarde die Coinmerce bepaalt op het moment dat Coinmerce de cryptomunten ontvangt van de Gebruiker.

5.2 De Gebruiker verklaart dat de cryptomunten op een legitieme wijze zijn verkregen.
5.3 De Gebruiker verzendt de cryptomunten naar een door Coinmerce opgegeven adres. Deze wallet wordt beheerd en beveiligd door Coinmerce.
5.4 Coinmerce kan de betaling van de door Coinmerce bepaalde koerswaarde, minus de variabele fee vermeld in artikel 2.5, pas uitvoeren op het moment dat de cryptomunten ontvangen zijn door Coinmerce en de transactie bevestigd is.
5.5 De betaling zal worden verstuurd naar de opgegeven bankgegevens van de Gebruiker. Coinmerce is niet aansprakelijk voor de verdere afhandeling van de transactie van deze betaling.
5.6 De cryptomunten dienen binnen 6 uur na het door Coinmerce gegeven aanbod ontvangen te zijn door Coinmerce, anders kunnen deze door Coinmerce worden geretourneerd en kan Coinmerce de verkooporder annuleren. In dit geval zullen de kosten voor het retourneren van de cryptomunten naar de Gebruiker in rekening worden gebracht bij de Gebruiker.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Indien er sprake is van aansprakelijkheid van Coinmerce, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de variabele fee die door de Gebruiker in een jaar voor de schadeveroorzakende gebeurtenis is betaald.
6.2 Coinmerce is niet aansprakelijk voor schade indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen verstoorde externe internetverbindingen, instabiliteit van het Blockchain-netwerk, het hacken van de Applicatie of de Website van Coinmerce door derden, storingen van banken en in het bankverkeer, stroomstoringen, storingen van e-mailverkeer en onvoorzien overheidsingrijpen.
6.3 In geval van overmacht behoudt Coinmerce zich het recht om haar verplichtingen op te schorten of om de overeenkomst met de Gebruiker ten dele of geheel te ontbinden.

7. Fraude en misbruik

7.1 Coinmerce is gerechtigd om alle maatregelen te treffen die zij nodig acht om misbruik en/of fraude te voorkomen. De Gebruiker dient te allen tijde medewerking aan de door Coinmerce te nemen maatregelen te verlenen.
7.2a Coinmerce heeft het recht om kosten in rekening te brengen wanneer de legitimiteit van een transactie niet kan worden geverifieerd en fraude wordt vastgesteld. Deze administratiekosten zijn standaard EUR 250.
7.2b Coinmerce is te allen tijde gerechtigd een transactie op te schorten en/of te annuleren totdat de legitimiteit van de transactie is geverifieerd en vastgesteld. Coinmerce is dan gerechtigd opnieuw de koerswaarde vast te stellen.
7.3a Tevens is Coinmerce gerechtigd om onderzoek te doen of aanvullende informatie bij de Gebruiker op te vragen.
7.3b In geval van misbruik heeft Coinmerce het recht om bevroren tegoeden te claimen als deze niet binnen 3 maanden door de rechtmatige eigenaar worden geclaimd.
7.4 Coinmerce is bevoegd een account te verwijderen indien er in strijd is gehandeld met deze algemene voorwaarden.
7.5 Toegang tot (of poging tot) toegang tot de bronnen - waaronder begrepen de Applicatie en de Website - van Coinmerce op elke andere manier dan de middelen die Coinmerce aanbiedt, is ten strengste verboden. De Gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de Gebruiker geen toegang zal proberen te krijgen tot de bronnen van Coinmerce via geautomatiseerde, onethische of onconventionele middelen.
7.6 De Gebruiker begrijpt dat het ten strengste verboden is om deel te nemen aan activiteiten die de bronnen van Coinmerce verstoren, inclusief de servers en de netwerken waar de bronnen zich bevinden of verbonden mee zijn.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten rustend op en voortvloeiend uit de Applicatie en/of de Website, inclusief maar niet beperkt tot merk-, handelsnaam-, auteurs-, model-, domeinnaam en databankenrechten, blijven te allen tijde eigendom van Coinmerce. De Gebruiker erkent de intellectuele eigendomsrechten als uitsluitende eigendom van Coinmerce.
8.2 Voor zover intellectuele eigendomsrechten voortvloeiend uit het gebruik van de Website of Applicatie toekomen aan de Gebruiker, draagt de Gebruiker deze rechten onverwijld over aan Coinmerce, die deze overdracht hierbij accepteert.

9. Bijzondere bepalingen

9.1 Coinmerce verwerkt persoonsgegevens van de Gebruiker conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.
9.2 Op alle transacties en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.3 Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst met Gebruiker zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.

Contact: Indien u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met Coinmerce via e-mail of brief:

Coinmerce B.V.
Zwartweg 121
1431VL, Aalsmeer, Nederland
E-mail: [email protected]
Datum: 14 februari 2019