Algemene voorwaarden Coinmerce B.V.

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de met een hoofdletter aangeduide begrippen de volgende betekenis:
Applicatie - de applicatie van Coinmerce waarmee de Gebruiker Cryptocurrencies (zoals hierna gedefinieerd) kan kopen of verkopen;
Coinmerce - Coinmerce B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudende te (1119 PR) Schiphol-rijk aan de Beechavenue 140, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70036969;
Cryptocurrency of Cryptocurrencies - cryptografische digitale valuta die door Coinmerce worden aangeboden middels de Applicatie en/of de Website aan de Gebruiker;
Diensten - de door Coinmerce via de Website en/of de Applicatie aan de Gebruiker aangeboden diensten, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen: het aanmaken en beheren van een account (art. 4), de aan- en verkoop van Cryptocurrencies (art. 5, 6 en 7), de trading bot-functionaliteit (art. 8), de staking-functionaliteit (art. 9), de (uit)leen-functionaliteit (art. 10) en het gebruiken van de Coinmerce Coins (art. 11);
Gebruiker - iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Coinmerce enige rechtsverhouding aangegaan is, waaronder uitdrukkelijk begrepen het aangaan van een overeenkomst voor de aan- of verkoop van Cryptocurrencies;
Website - de website van Coinmerce: www.coinmerce.io.
1.2 Door een account aan te maken via de Applicatie of op de Website verklaart de Gebruiker dat hij of zij deze algemene voorwaarden heeft ontvangen, gelezen, begrepen en aanvaard. Op alle rechtshandelingen die met Coinmerce aangegaan worden door de Gebruiker, waaronder uitdrukkelijk begrepen deze algemene voorwaarden en het verlenen van de Diensten, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing, de toepasselijkheid van enige andere (algemene) voorwaarden wordt op voorhand door de Gebruiker uitgesloten.
1.3 De Gebruiker verklaart dat hij of zij bij toegang tot en/of het gebruik maken van de Diensten, al dan niet middels de Applicatie of de Website, voldoet aan alle voorwaarden en vereisten zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden.

2. Informatie en risicosignalering

2.1 De Gebruiker is zich ervan bewust dat Cryptocurrencies geen vaste waarde hebben en dat deze waarde van tijd tot tijd sterk kan fluctueren.
2.2 De koerswaarde van de Cryptocurrencies waarin u wenst te handelen wordt door Coinmerce vastgesteld op het moment waarop de transactie plaatsvindt. Na afloop van de transactie kan geen beroep meer worden gedaan op deze of enige andere, gewijzigde koerswaarde.
2.3 De Gebruiker is zich ervan bewust dat de aankoop en verkoop van Cryptocurrencies voor zijn of haar eigen rekening en risico komt. Elke beslissing is de eigen beslissing en verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Coinmerce is niet aansprakelijk voor enig geleden verlies of schade dat voortkomt uit de aankoop of verkoop van Cryptocurrencies of dat is opgelopen door vertraging bij de uitvoering van de aan- of verkooporders van Cryptocurrencies.
2.4 Op het moment dat de Gebruiker een aankoop- of verkooporder plaatst bij Coinmerce via de Applicatie of de Website, kan deze niet meer herroepen worden door de Gebruiker. Geplaatste orders door de Gebruiker bij Coinmerce zijn dus in alle gevallen definitief en kunnen niet ongedaan worden gemaakt.
2.5 Coinmerce neemt bij de verlening en uitvoering van de Diensten de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt toezicht op de kwaliteit van haar dienstverlening aan de Gebruiker. De Gebruiker heeft geen inspraak of anderszins invloed op de uitvoering, inhoud en/of levering van de Diensten; Coinmerce levert en voert de Diensten volledig autonoom en naar eigen inzicht uit. Daarbij is Coinmerce gerechtigd om de inhoud en omvang van de Diensten eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging daartoe te wijzigen.
2.6 Coinmerce behoudt zich het recht voor te allen tijde eenzijdig te mogen besluiten Cryptocurrencies aan het aanbod toe te voegen en/of te verwijderen op basis van een uitsluitend door Coinmerce te bepalen criteria. Indien bepaalde Cryptocurrencies worden verwijderd van het aanbod (delisted), streeft Coinmerce ernaar de Gebruiker daar voorafgaand van op de hoogte te stellen, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, om de Gebruiker de tijd te geven de Cryptocurrencies te verkopen, swappen, en/of te onttrekken. Ingeval Gebruiker in zijn account nog delisted Cryptocurrencies bezit, worden die in principe door Coinmerce automatisch verkocht, tenzij dat niet mogelijk blijkt.
2.7 Coinmerce kan besluiten een gedeelte van wat de Gebruiker in zijn account aanhoudt te gebruiken om door te lenen aan (een) door Coinmerce aan te wijzen partij(en). Dit onverlet of de Gebruiker al dan niet (tevens) deel neemt aan het ‘earn‘ programma zoals beschreven is onder artikel 10. De grootte van de gedeelte van holdings die door Coinmerce gebruikt kan worden ter zake van het doorlenen aan derde partijen mag Coinmerce zelf bepalen en van tijd tot tijd wijzigen met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Coinmerce zal ervoor zorg dragen dat de Gebruiker, indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, generlei hinder van zal ondervinden. De Gebruiker stemt door het gebruiken van de door Coinmerce aangeboden Diensten hiermee in.
2.8 Coinmerce verleent geen enkel investerings- of financieel advies in verband met de aankoop of verkoop van Cryptocurrencies. Coinmerce faciliteert slechts de aan- en verkoop van Cryptocurrencies door de Gebruiker.
2.9 De Gebruiker kan gebruik maken van de betaalmethoden die staan vermeld op de Website en beschikbaar zijn in de Applicatie.

3. Registratie

3.1 De Gebruiker is verplicht tijdens de registratie voor een account via de Website of de Applicatie een onboardingproces bij Coinmerce te doorlopen. Hierbij worden onder meer de identiteit van de Gebruiker en de herkomst van zijn of haar middelen door Coinmerce vastgesteld. Dit komt omdat op Coinmerce onder andere de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw) van toepassing zijn. De Gebruiker is in dat kader verplicht om Coinmerce alle, in redelijkheid door haar te vragen, gegevens en bijbehorende documenten te verschaffen die in dat kader benodigd zijn.
3.2 De Gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in om Coinmerce (gevraagd en ongevraagd) alle informatie te verstrekken die van belang is in het kader van legitimatie en het opsporen van witwaspraktijken, financiering van terrorisme, fraude of andere financiële criminaliteit. De Gebruiker geeft Coinmerce uitdrukkelijk toestemming om deze informatie en bijbehorende documentatie vast te leggen.
3.3 De Gebruiker verklaart en garandeert aan Coinmerce dat alle door hem of haar verstrekte gegevens juist en op geen enkele wijze misleidend zijn. Daarnaast verklaart en garandeert de Gebruiker aan Coinmerce dat hij of zij:
 1. een vertegenwoordig(st)er van een rechtspersoon of een natuurlijk persoon is van ten minste achttien (18) jaar oud en, indien en voor zover vereist is dat een hogere leeftijd bereikt is voor het rechtsgeldig aangaan van enige overeenkomst, die leeftijd bereikt is;
 2. de wettelijke bevoegdheid bezit om een bindende overeenkomst aan te gaan en dat dit op grond van de toepasselijke wetgeving niet is verboden;
 3. zelf de eigenaar of eigenaresse is van de bankrekening(en) en/of externe wallet(s) die worden gebruikt door hem of haar;
 4. de Diensten enkel en alleen voor zichzelf zal gebruiken en voor eigen rekening en risico en (dus) niet als een agent of vertegenwoordiger van een derde of anderszins ten behoeve van derden (optreedt);
 5. niet betrokken is of betrokken is geweest bij enig crimineel gedrag;
 6. niet woonachtig of gevestigd is in een land of niet onder de rechtsbevoegdheid valt van een land waarvan het toepasselijk recht niet toestaat om enige overeenkomst aan te gaan met Coinmerce die het mogelijk maakt om van de Diensten gebruik te maken. Coinmerce is gerechtigd eenzijdig de markten en rechtsgebieden waarin zij opereert te selecteren en kan haar dienstverlening in bepaalde landen zonder opgave van redenen beperken of weigeren;
 7. niet woonachtig of gevestigd is in een land dat het aanbieden van diensten met betrekking tot Cryptocurrencies aan haar inwoners niet of slechts in beperkte mate tolereert;
 8. niet woonachtig of gevestigd is in een land waar sancties van toepassing zijn die zijn afgekondigd door de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten en/of een andere relevante overheid(sorganisatie);
 9. niet voorkomt op een relevante sanctielijst die opgesteld is en/of uitgegeven wordt door een van de overheden of organisaties als genoemd in sub viii van dit artikellid
3.4 Zolang de Gebruiker het door Coinmerce gehanteerde onboardingproces niet succesvol heeft doorlopen, hetgeen uitsluitend door Coinmerce en/of een door Coinmerce aangewezen derde partij(en) beoordeeld en geaccordeerd wordt, is hij of zij niet gerechtigd om van de Diensten gebruik te maken.
3.5 De Gebruiker vrijwaart Coinmerce voor alle door Coinmerce te lijden schade ten gevolge van enige onjuistheid of inbreuk op hetgeen de Gebruiker in dit artikel aan Coinmerce heeft verklaard en gegarandeerd.

4. Account, wallet en beheer

4.1 Ter voorkoming van fraude en misbruik is het de Gebruiker niet toegestaan meerdere accounts aan te maken of te gebruiken. Alle aanvullende accounts waarvan wordt vastgesteld dat ze door of namens de Gebruiker zijn aangemaakt om dit verbod te omzeilen, zullen worden verwijderd.
4.2 De Gebruiker is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid en veiligheid van zijn of haar account, wallet en bijbehorende wachtwoorden en privésleutel(s), alsmede het beperken van de toegang tot zijn of haar account en wallet en voor elk gebruik en alle handelingen die in zijn of haar account en wallet plaatsvinden. Coinmerce adviseert gebruikers met klem om ter bescherming van hun account en wallet gebruik te maken van twee-factor-authenticatie (2FA), welke optie door Coinmerce aangeboden wordt.
4.3 De Gebruiker begrijpt de risico‘s van en aanvaardt iedere verantwoordelijkheid en het volledige risico voor alle activiteiten die plaatsvinden in zijn of haar account en wallet, en alle transacties die worden afgesloten in of met die account en wallet. Coinmerce is altijd gerechtigd om aan te nemen dat degene die inlogt in de account op de Applicatie of de Website de partij is die hij of zij pretendeert te zijn.
4.4 Indien de Gebruiker weet, of gegronde redenen heeft om te vermoeden, dat zijn of haar inloggegevens of privésleutel(s) beschikbaar zijn gekomen voor onbevoegden en/of (dientengevolge) zijn of haar account en/of wallet gehackt of overgenomen is door een derde, moet de Gebruiker zijn of haar wachtwoord per direct wijzigen en Coinmerce hiervan op de hoogte stellen, zodat Coinmerce tijdig passende maatregelen kan nemen.
4.5 Coinmerce is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade ten gevolge van enig verlies en/of misbruik van de inloggegevens en/of de account van de Gebruiker.
4.6 De Gebruiker draagt de verantwoordelijkheid voor een goede en veilige internetverbinding, computer, tablet, smartphone of ander apparaat waarmee via het internet verbinding kan worden met de Applicatie en/of de Website en welke is voorzien van een up-to-date beveiliging tegen virussen, indringers, hackers, en andere beveiligingsrisico‘s.

5. Aankoop

5.1 Cryptocurrencies kunnen nimmer worden geruild of geretourneerd. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de gekochte Cryptocurrencies weer te koop aan de bieden via de Applicatie en/of de Website tegen de dan geldende koerswaarde. Ook kan de Gebruiker de Cryptocurrencies versturen naar een derde exchange of externe wallet.
5.2 De Gebruiker ziet nadrukkelijk af van het recht om de overeenkomst met betrekking tot de aankoop of verkoop van Cryptocurrencies te ontbinden of te vernietigen. Voltooide transacties zijn definitief en kunnen naar haar aard en gelet op de technische kenmerken van Cryptocurrencies niet ongedaan worden gemaakt. De Gebruiker is zich hiervan bewust.
5.3 De levering van de Cryptocurrencies vindt plaats door het aanbieden en verzenden van de Cryptocurrencies naar het opgegeven wallet adres van de Gebruiker in de Applicatie of op de Website. Coinmerce beheert de wallet(s) die de Gebruiker aanhoudt bij Coinmerce.
5.4 De Gebruiker heeft hierna de mogelijkheid om de Cryptocurrencies naar een derde exchange of externe wallet te verzenden.
5.5 Voordat Cryptocurrencies naar een derde exchange of externe wallet kunnen worden verstuurd dient de Gebruiker te bewijzen dat hij of zij eigenaar is van het betreffende externe adres waarnaar de Cryptocurrencies verzonden worden. De Gebruiker kan dit bewijs uitsluitend leveren op een door Coinmerce te bepalen wijze en met bijbehorende bewijsstukken.

6. Verkoop

6.1 De Gebruiker gaat akkoord met de koerswaarde die Coinmerce bepaalt op het moment dat Coinmerce de Cryptocurrencies ontvangt van de Gebruiker.
6.2 De Gebruiker verklaart dat de Cryptocurrencies door hem of haar op een legitieme wijze in eigendom zijn verkregen.
6.3 De Gebruiker verzendt de Cryptocurrencies naar een door Coinmerce opgegeven walletadres. Deze wallet wordt beheerd en beveiligd door Coinmerce. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verzenden van de Cryptocurrencies naar het juiste walletadres alsook het bijvoegen van een deugdelijke beschrijving (“memo” of “tag”) bij Cryptocurrencies waarvoor dat gevraagd wordt. Indien de Gebruiker de Cryptocurrencies naar een verkeerd walletadres verstuurt of geen juiste beschrijving bijvoegt leidt dit hoogstwaarschijnlijk tot het onherstelbare verlies van de betreffende Cryptocurrencies. De Gebruiker is zich van dit risico bewust en is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor een juiste overdracht en (indien nodig) beschrijving alsook eventueel te lijden schade ten gevolge van een onjuiste overdracht. Coinmerce kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden door de Gebruiker.
6.4 Coinmerce kan de betaling van de door Coinmerce bepaalde koerswaarde, minus de variabele (transactie)kosten, pas uitvoeren op het moment dat de Cryptocurrencies ontvangen zijn door Coinmerce en de transactie bevestigd is.
6.5 De betaling zal worden verstuurd naar de opgegeven bankgegevens van de Gebruiker. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste bank- en betalingsgegevens aan Coinmerce. Indien de Gebruiker afwijkende of onjuiste gegevens aan Coinmerce verstrekt, leidt dit hoogstwaarschijnlijk tot het onherstelbare verlies van de betreffende transactie(s). De Gebruiker is zich van dit risico bewust en is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor een juiste doorgave van de bank- en betalingsgegevens en eventueel te lijden schade ten gevolge van een onjuiste opgave daarvan. Coinmerce kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden door de Gebruiker.

7. Transacties

7.1 In het verlengde van het voorgaande is de Gebruiker zich er met betrekking tot de transacties die met dan wel via Coinmerce zullen plaatsvinden bij het afnemen van de Diensten via de Applicatie en/of de Website van bewust dat:
 1. zodra een transactie is uitgevoerd, een dergelijke transactie onomkeerbaar is en niet meer kan worden geannuleerd of anderszins ongedaan gemaakt kan worden;
 2. de uitvoeringsprijs van een marktorder aanmerkelijk kan verschillen van de gegeven indicatieprijs;
 3. limietorders en ‘stop-loss‘ orders niet gegarandeerd kunnen worden uitgevoerd tegen de door de Gebruiker opgegeven koers;
 4. orders niet gegarandeerd kunnen worden uitgevoerd omdat de aanwezigheid van voldoende vraag of aanbod niet is gegarandeerd;
 5. ‘swap orders‘, herhaalde orders, ‘stop-loss‘ orders en limietorders complex van aard kunnen zijn;
 6. de (wissel)koersen van Cryptocurrencies zeer volatiel (kunnen) zijn, waardoor het risico bestaat dat de inleg van de Gebruiker of de door hem of haar aangehouden Cryptocurrencies op korte termijn sterk in waarde kan toenemen of afnemen.
7.2 De Gebruiker erkent en aanvaardt de risico‘s zoals die beschreven zijn in artikellid 7.1 en die (dus) gepaard gaan met alle door Coinmerce aangeboden ordervormen. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke risicoafweging, waaronder, doch niet uitsluitend een afweging of zijn of haar (technische) kennis en ervaring passen bij het gebruik van deze ordervarianten en het handelen in Cryptocurrencies.
7.3 Coinmerce behoudt zich het recht voor om eventuele fouten te corrigeren door transacties terug te draaien of terug te vorderen. Bij vermoeden van fraude of misbruik behoudt Coinmerce zich het recht voor om orders en transacties op te schorten totdat de legitimiteit van deze orders en transacties afdoende is geverifieerd.
7.4 Alle door Coinmerce bij het verlenen van de Diensten in rekening te brengen (variabele) (transactie)kosten, hoe dan ook genaamd, worden uitsluitend en eenzijdig door Coinmerce vastgesteld en doorberekend aan de Gebruiker (zie ook par. 12.1 onder i). Een overzicht van de actuele (transactie)kosten die Coinmerce hanteert is zichtbaar op de Website en in de Applicatie.
7.5 Alle door Coinmerce bij het verlenen van de Diensten te hanteren (wissel)koersen van de Cryptocurrencies worden uitsluitend en eenzijdig door Coinmerce, dan wel een door Coinmerce aan te wijzen derde partij, vastgesteld. Een overzicht van de actuele (wissel)koersen die Coinmerce hanteert is zichtbaar op de Website en in de Applicatie.

8. Trading bots

8.1 Het Coinmerce platform kan Gebruikers in staat stellen om automatisch te handelen in Cryptocurrencies via diverse investeringsstrategieën en/of trading bots die beschikbaar worden gesteld via de Website en/of de Applicatie. Voor het gebruik van deze functionaliteit worden door Coinmerce variabele (transactie)kosten in rekening gebracht bij de Gebruiker (zie ook par. 12.1 onder ii).
8.2 De Gebruiker kan zich aanmelden voor de trading bot(s)-functionaliteit via de Website en/of de Applicatie middels een opt in/opt out functionaliteit.
8.3 De Gebruiker stemt er mee in dat Cryptocurrencies waarvoor de Gebruiker de trading bot(s)-functionaliteit aanzet worden geblokkeerd voor handelstransacties.
8.4 Coinmerce kan te allen tijde besluiten om varianten van Cryptocurrencies toe te voegen aan of te verwijderen van de lijst van Cryptocurrencies waarvoor de trading bot(s)-functionaliteit beschikbaar is.
8.5 De trading bot(s)-functionaliteit wordt door Coinmerce aangeboden, maar wordt uitgevoerd door (een) derde(n), door Coinmerce aan te wijzen partij(en). Om die reden is Coinmerce zelf niet betrokken bij of verantwoordelijk voor de activiteiten die de betreffende derde partij(en) middels de trading bot(s)-functionaliteit voor de Gebruiker uitvoert, laat staan voor de gevolgen daarvan. De Gebruiker is zich hiervan bewust en aanvaardt deze risico‘s bij het gebruikmaken van de trading bot(s)-functionaliteit.

9. Staking

9.1 Coinmerce biedt de Gebruiker in voorkomende gevallen de mogelijkheid om Cryptocurrencies die door de Gebruiker op het Coinmerce platform worden aangehouden beschikbaar te stellen voor ‘staking‘. Voor het gebruik van deze functionaliteit worden door Coinmerce variabele (transactie)kosten in rekening gebracht bij de Gebruiker (zie ook par. 12.1 onder iii).
9.2 De Gebruiker kan zich aanmelden voor staking door het staking programma aan te zetten in de Applicatie of op de Website voor de daarvoor beschikbaar gestelde Cryptocurrency middels een opt in/opt out functionaliteit.
9.3 De Gebruiker stemt er mee in dat Cryptocurrencies waartoe de Gebruiker het staking programma aanzet worden geblokkeerd voor handelstransacties.
9.4 Coinmerce kan te allen tijde besluiten om varianten van Cryptocurrencies toe te voegen aan of te verwijderen van de lijst van Cryptocurrencies waarvoor het staking programma beschikbaar is.
9.5 De Gebruiker ontvangt een periodieke vergoeding voor deelname aan het staking programma in de vorm van een staking percentage. De vergoeding die wordt verkregen door de Gebruiker voor deelname aan het staking programma is doorgaans dezelfde cryptocurrency als de Cryptocurrency die gestaked wordt door de Gebruiker, dit kan echter per Cryptocurrency verschillen. Het percentage is variabel is en wordt uitdrukkelijk niet gegarandeerd door Coinmerce. Zowel het staking percentage als het toepasselijke uitkeringsmoment:
 1. worden uitsluitend bepaald door Coinmerce;
 2. kunnen variëren per Cryptocurrency;
 3. kunnen nader zijn toegelicht in het account van de Gebruiker.
9.6 Coinmerce publiceert een indicatie van het potentiële staking percentage op de Website en via de Applicatie. Het gepubliceerde staking percentage is een schatting en kan in de loop van de tijd veranderen. Aan het gepubliceerde staking percentage kunnen geen rechten worden ontleend door de Gebruiker.
9.7 De ‘staking‘-functionaliteit wordt door Coinmerce aangeboden, maar wordt uitgevoerd door (een) derde(n), door Coinmerce aan te wijzen partij(en). Om die reden is Coinmerce zelf niet betrokken bij of verantwoordelijk voor de activiteiten die de betreffende derde partij(en) middels de ‘staking‘-functionaliteit voor de Gebruiker uitvoer(t)(en), laat staan voor de gevolgen daarvan. De Gebruiker is zich hiervan bewust en aanvaardt deze risico‘s bij het gebruikmaken van de ‘staking‘-functionaliteit.

10. (Uit)lenen van Cryptocurrencies

10.1 Coinmerce biedt de Gebruiker de mogelijkheid om Cryptocurrencies die door de Gebruiker op het Coinmerce platform worden aangehouden uit te lenen aan Coinmerce. Coinmerce leent deze Cryptocurrencies vervolgens door aan (een) door Coinmerce te selecteren derde partij(en) met als doel om verdere rendementen te genereren. Voor het gebruik van deze functionaliteit worden door Coinmerce variabele (transactie)kosten in rekening gebracht bij de Gebruiker (zie ook par. 12.1 onder iv).
10.2 De Gebruiker kan zich aanmelden voor de uitlening van Cryptocurrencies door het ‘earn‘ programma aan te zetten in de Applicatie of op de Website voor de daarvoor beschikbaar gestelde Cryptocurrency middels een opt in/opt out functionaliteit.
10.3 Afhankelijk van het type en aantal Cryptocurrencies dat de Gebruiker aan Coinmerce ter beschikking stelt, ontvangt de Gebruiker een door Coinmerce te bepalen variabele vergoeding waarvan de hoogte afhankelijk is van het type en aantal Cryptocurrencies die beschikbaar zijn gesteld voor de uitlening van Cryptocurrencies. De Gebruiker ontvangt periodiek een vergoeding voor deelname aan het ‘earn‘ programma. De vergoeding die wordt verkregen door de Gebruiker voor deelname aan het earn programma is doorgaans dezelfde Cryptocurrency als de Cryptocurrency die beschikbaar is gesteld voor uitlening, dit kan echter per Cryptocurrency verschillen.
10.4 Uitlening van Cryptocurrencies aan Coinmerce heeft tot gevolg dat Coinmerce (tijdelijk) de beschikking krijgt over de Cryptocurrencies van de Gebruiker en deze Cryptocurrencies kan doorlenen aan (een) door Coinmerce te bepalen derde partij(en). De Gebruiker stemt er mee in dat deze Cryptocurrencies worden geblokkeerd voor handelstransacties.
10.5 Coinmerce kan te allen tijde besluiten om varianten van Cryptocurrencies toe te voegen aan of te verwijderen van de lijst van Cryptocurrencies waarvoor de (uit)leen-functionaliteit beschikbaar is.
10.6 Coinmerce publiceert een indicatie van het potentiële ‘earn‘ percentage op de Website en via de Applicatie. Het gepubliceerde ‘earn‘ percentage is een schatting en kan in de loop van de tijd veranderen. Aan het gepubliceerde ‘earn‘ percentage kunnen geen rechten worden ontleend door de Gebruiker.
10.7 De (uit)leen-functionaliteit wordt door Coinmerce aangeboden, maar wordt feitelijk uitgevoerd door (een) derde(n), door Coinmerce aan te wijzen partij(en). Om die reden is Coinmerce zelf niet betrokken bij of verantwoordelijk voor de activiteiten die de betreffende derde partij(en) middels de (uit)leen-functionaliteit ten behoeve van de Gebruiker uitvoer(t)(en), laat staan voor de gevolgen daarvan. De Gebruiker is zich hiervan bewust en aanvaardt deze risico‘s bij het gebruikmaken van de uit(leen)-functionaliteit.

11. Coinmerce Coins

11.1 De Coinmerce Coins, die exclusief door Coinmerce worden aangeboden, zijn alleen binnen het Coinmerce Platform te gebruiken voor door Coinmerce te bepalen doeleinden.
11.2 De Coinmerce Coins kunnen door de Gebruiker worden verkregen:
 1. bij de verkoop van Cryptocurrencies;
 2. via aankoop bij Coinmerce.
11.3 De Coinmerce Coins die aan de Gebruiker worden verstrekt, zullen worden toegevoegd aan de Coinmerce Coins wallet die aan de rekening van de Gebruiker is gekoppeld.
11.4 De Coinmerce Coins zullen worden weergegeven als een rekeningsaldo dat is gekoppeld aan de rekening van de Gebruiker.
11.5 De Gebruiker heeft geen recht op enige vergoeding voor de opgeslagen Coinmerce Coins.
11.6 De Gebruiker gaat ermee akkoord dat het opslaan van Coinmerce Coins in een Coinmerce Coins wallet risico's met zich meebrengt en dat elk gebruik van de Coinmerce Coins wallet voor eigen risico van de Gebruiker is. De Gebruiker is zich hiervan en de bijbehorende risico‘s bewust en is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor een adequaat gebruik van de Coinmerce Coins en bijbehorende wallet. Coinmerce kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden door de Gebruiker.

12. Kosten

12.1 Voor het gebruiken van de aangeboden Diensten van Coinmerce, is laatstgenoemde toegestaan kosten daarvoor in rekening te brengen bij de Gebruiker. Coinmerce geniet daarbij de vrijheid de in rekening te brengen kosten zelf in te richten als ook de vorm en inhoud daarvan te bepalen. De Gebruiker stemt door het gebruiken van de Diensten hiermee in. Deze kosten zijn als volgt:
 1. Transactiekosten (fees): Coinmerce berekent een variabele hoeveelheid (transactie)kosten per transactie die plaatsvindt ter uitvoering van de Diensten en is gerechtigd om deze (transactie)kosten telkens in te houden bij elke transactie die plaatsvindt, hoe dan ook genaamd. Een voorbeeld hiervan is dat Coinmerce variabele (transactie)kosten in rekening brengt wanneer de Cryptocurrencies door de Gebruiker van het platform van Coinmerce naar een derde exchange of wallet worden verstuurd. Alle (transactie)kosten, hoe dan ook genaamd, die van toepassing zijn op en door Coinmerce worden ingehouden voor het leveren c.q. ter beschikking stellen van de Diensten, worden uitsluitend en eenzijdig door Coinmerce bepaald en doorberekend aan de Gebruiker. Een overzicht van de actuele (transactie)kosten die Coinmerce hanteert is zichtbaar op de Website en in de Applicatie.
 2. Trading bots: voor het gebruiken van bots is Coinmerce gerechtigd kosten in rekening te brengen bij de Gebruiker voor het draaiende houden van de bots (service fee), en in het geval gebruiker ervoor kiest te stoppen met een of meerdere bots (exit fee). Daarnaast gelden de normale transactiekosten voor de orders die de bots uitvoeren zoals hierboven reeds is beschreven onder i.
 3. Staking: als kosten wordt een bepaald percentage over het rendement dat is behaald door Gebruiker via staking door Coinmerce in rekening gebracht alvorens het bedrag gestort wordt in de wallet van gebruiker. De exacte hoogte van het percentage kan afhankelijk zijn van onder meer de specifieke cryptocurrencies, het bedrag dat wordt ingelegd, en de duur van staking.
 4. Uitlenen van Cryptocurrencies: op de inkomsten die behaalt worden met crypto lending wordt een percentage door Coinmerce in rekening gebracht voordat het bedrag in de wallet van Gebruiker wordt gestort.
 5. Administratiekosten: deze kosten kunnen bij een Gebruiker in rekening worden gebracht indien sprake is of waarschijnlijk sprake is van oneigenlijk gebruik van zijn account (zie par. 15.2). Oneigenlijk gebruik wordt in ieder geval aangenomen indien wordt gehandeld in strijd met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, behoudens ingeval Gebruiker aan kan tonen dat iets anders blijkt.
12.2 Coinmerce behoudt zich het recht voor om te allen tijde eenzijdig de kosten te herzien, dan wel te wijzigen of aan te vullen. De wijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website van Coinmerce. Actuele en meer informatie over de kosten zijn te vinden op de Website.

13. Consumentenrechten

13.1 Binnen de Europese Unie heeft elke consument een basisniveau van consumentenrechten. Deze zijn echter in bepaalde situaties en met betrekking tot specifieke goederen of diensten niet van toepassing. De Diensten die Coinmerce aanbiedt, vallen onder een van die situaties.
13.2 De Diensten omvatten onder andere het kopen en verkopen van digitale goederen waarvoor de prijs afhankelijk is van koers- en prijsschommelingen die niet door Coinmerce (kunnen) worden beheerst, niet door Coinmerce (kunnen) worden gecontroleerd en die zich kunnen voordoen binnen een bepaalde wachttijd. Zodoende is het herroepingsrecht uitgesloten en niet van toepassing op de Diensten.

14. Referral Programm

14.1Onder het Referral Programma, kunnen in aanmerking komende (verwijzende) Gebruikers hun persoonlijke Referral Link delen met in aanmerking komende derden die deze Referral Link kunnen gebruiken om Gebruiker te worden.
14.2 Verwijzende Gebruikers ontvangt een commissie van 0,3% over alle transacties van de derde die de verwijzingscode gebruikt.
14.3 Coinmerce kan naar eigen goeddunken contact opnemen met de Gebruiker om specifieke Verwijsvoorwaarden af te spreken.
14.4 De verwijzende Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele belastingen die verschuldigd zijn over ontvangen bedragen en zal deze belastingen betalen.
14.5 Bij het delen van zijn Referral Link moet de Gebruiker handelen in overeenstemming met de volgende eisen en Gebruiker zal Coinmerce vrijwaren voor schade die door Coinmerce in geval van schending van deze eisen:
 1. 14.5.1 het moet duidelijk zijn dat het medium, de begeleidende bewoordingen en andere informatie gebruikt voor de presentatie van de Referral Link voor rekening van de verwijzende gebruiker en niet Coinmerce;
 2. 14.5.2 er moet duidelijk worden gemaakt dat de Diensten door Coinmerce worden geleverd en niet door de verwijzende Gebruiker;
 3. 14.5.3 in alle openbare inhoud inclusief de verwijzingslink moet duidelijk worden gemaakt dat de verwijzende Gebruiker een commissie ontvangt uit het gebruik van de Referral Link;
 4. 14.5.4 het medium, de begeleidende tekst en andere informatie gebruikt voor presentatie van de aanbevelingslink al dan niet:
  1. 14.5.4.1 valse of misleidende informatie bevat, ook op Coinmerce of over de Diensten;
  2. 14.5.4.2 een seksueel, pornografisch, beledigend of gewelddadig karakter hebbe;
  3. 14.5.4.3 discrimineren op basis van onder andere ras, geslacht, etniciteit of geloof;
  4. 14.5.4.4 illegale activiteiten bevatten, bevorderen of aanbieden; 14.5.4.5 het imago, de goede naam en de reputatie van Coinmerce schaden;
  5. 14.5.4.6 auteursrechten, handelsmerken en/of andere rechten van Coinmerce of een derde partij; en;
  6. 14.5.4.7 onwettige inhoud bevat of naar onwettige inhoud verwijst;
 5. 14.6.1 de Referral Link en bijbehorende informatie mag niet aan personen gericht zijn::
  1. 14.6.1.1 die niet in aanmerking komen om Gebruiker te worden volgens de regels van deze Gebruikersovereenkomst en volgens de toepasselijke wet- en regelgeving;;
  2. 14.6.1.2 alle toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd, inclusief maar niet beperkt tot belastingwetgeving, algemene gegevensbescherming regelgeving en wetten, regelgeving van toepassing op elektronische handel en de Nederlandse Reclamecode Sociale Media (Reclamecode Social Media & Influencer Marketing; voor zover van toepassing); ;
  3. 14.6.1.3 in geval van beëindiging van het Verwijzingsprogramma zal de verwijzende Gebruiker alle gepubliceerde Verwijzingslinks onverwijld verwijderen en uiterlijk binnen 48 uur na beëindiging.
14.7 Voor alle duidelijkheid, deze Gebruikersovereenkomst is volledig van toepassing op personen die gebruik maken van de Referral Link met als doel een Gebruiker te worden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot het feit dat Coinmerce de uitsluitende bevoegdheid heeft om nieuwe Gebruikers. Personen die geen gebruiker worden, genereren geen commissie voor de doorverwijzende gebruiker..
14.8 Coinmerce kan tarieven en andere voorwaarden met betrekking tot het verwijzingsprogramma te allen tijde wijzigen.
14.9 De verwijzende gebruiker is verplicht de op enig moment betaalde provisie terug te betalen tijd als wordt vastgesteld dat deze commissie niet aan de vereiste criteria voldeed of in indien de verwijzende gebruiker de Gebruikersovereenkomst schendt.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Wat de aansprakelijkheid betreft, is de handel in Cryptocurrencies en de onderliggende blockchaintechnologie een relatief nieuwe ontwikkeling. In het daarvoor gebruikte, nieuwe crypto-ecosysteem vindt een belangrijke verschuiving plaats in termen van toewijzing van verantwoordelijkheid. De technologie maakt het namelijk mogelijk voor individuen om absolute controle uit te oefenen over zijn of haar Cryptocurrencies. Om die reden acht Coinmerce het noodzakelijk om haar aansprakelijkheid voor (de uitvoering van) de Diensten in hoge mate te beperken.
15.2 Coinmerce is slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van een of meerdere toerekenbare tekortkoming(en) in de nakoming van de Diensten door Coinmerce. Directe schade omvat alleen:
 1. redelijke kosten voor het bepalen van de oorzaak en de omvang van de geleden schade;
 2. redelijke kosten om eventuele tekortkomingen te herstellen zodat de Diensten (weer) voldoen aan deze voorwaarden.
15.3 Coinmerce aanvaardt onder geen beding enige aansprakelijkheid, al dan niet met betrekking tot (de uitvoering van) de Diensten, voor:
 1. prijsverschillen als gevolg van vertraagde verwerking van koop- of verkooporders;
 2. het annuleren van bestellingen vanwege duidelijk verkeerde prijsindicaties;
 3. schade als gevolg van door de Gebruiker onjuist ingevulde wallet-, betalingsgegevens, adressen en/of andere (betaal)gegevens, waaronder uitdrukkelijk begrepen het bankrekeningnummer en het adres van de wallet van de Gebruiker;
 4. eventuele schade die is toegebracht aan tegoeden die zijn opgeslagen in de wallet van de Gebruiker;
 5. schade die voortvloeit uit hacks, oplichting, systeemstoringen en/of regelgeving.
 6. eventuele schade die het gevolg is van het verlies van de inloggegevens van uw account, (toegang tot) uw bankrekening en/of wallet;
 7. enige indirecte schade (inclusief gevolgschade, verlies van inkomsten en winst, verlies van gegevens en immaterieel verlies).
15.4 Indien en voor zover Coinmerce aansprakelijk is voor schade, uit welke hoofde dan ook, is Coinmerce haar aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot maximaal het bedrag dat de Gebruiker voor de Diensten heeft betaald in de maand voorafgaand aan het moment waarop de oorzaak van de schade optrad.
15.5 In geval van overmacht, technische mankementen of storingen van de gebruikte blockchains en/of netwerken, een bankstoring en/of andere ongewone/onvoorziene omstandigheden, waarbij de transactie van de Gebruiker niet of niet tijdig verwerkt kon worden, heeft Coinmerce een beslissende stem en kan besloten worden tot annulering van de order en restitutie van het aankoopbedrag.

16. Fraude en misbruik

16.1 Coinmerce is gerechtigd om alle maatregelen te treffen die zij nodig acht om misbruik en/of fraude te voorkomen. De Gebruiker dient te allen tijde medewerking aan de door Coinmerce te nemen maatregelen te verlenen.
16.2 Coinmerce heeft het recht om kosten in rekening te brengen wanneer de legitimiteit van een transactie niet kan worden geverifieerd en fraude wordt vastgesteld. Deze administratiekosten zijn standaard € 250,- per transactie.
16.3 Coinmerce is te allen tijde gerechtigd een transactie op te schorten en/of te annuleren totdat de legitimiteit van de transactie is geverifieerd en vastgesteld. Coinmerce is dan gerechtigd opnieuw de koerswaarde vast te stellen.
16.4 Tevens is Coinmerce gerechtigd om onderzoek te doen of aanvullende informatie bij de Gebruiker op te vragen. Coinmerce is daarbij gerechtigd om ten tijde van het onderzoek het account van de Gebruiker te bevriezen dan wel te blokkeren.
16.5 In geval van misbruik heeft Coinmerce het recht om bevroren tegoeden te claimen als deze niet binnen 6 (zes) maanden door de rechtmatige eigenaar worden geclaimd.
16.6 Coinmerce is bevoegd een account te verwijderen indien er in strijd is gehandeld met deze algemene voorwaarden.
16.7 Toegang tot (of poging tot) toegang tot de bronnen - waaronder begrepen de Applicatie en de Website - van Coinmerce op elke andere manier dan (via) de middelen die Coinmerce aanbiedt, is ten strengste verboden. De Gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de Gebruiker geen toegang zal proberen te krijgen tot de bronnen van Coinmerce via geautomatiseerde, onethische of onconventionele middelen.
16.8 De Gebruiker begrijpt dat het ten strengste verboden is om deel te nemen aan activiteiten die de bronnen van Coinmerce verstoren, inclusief de servers en de netwerken waar de bronnen zich bevinden of verbonden mee zijn.

17. Intellectuele eigendomsrechten

17.1 Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten rustend op en voortvloeiend uit de door Coinmerce verleende Diensten, de Applicatie en/of de Website, inclusief maar niet beperkt tot merk-, handelsnaam-, auteurs-, model-, domeinnaam en databankenrechten, zijn en blijven te allen tijde eigendom van Coinmerce dan wel aan Coinmerce gelieerde partijen. De Gebruiker erkent de intellectuele eigendomsrechten als uitsluitende eigendom van Coinmerce.
17.2 Indien en voor zover er intellectuele eigendomsrechten voortvloeien uit (het gebruik van) de Diensten, de Website en/of de Applicatie die (gedeeltelijk) toekomen aan de Gebruiker, draagt de Gebruiker deze rechten onverwijld over aan Coinmerce, die deze overdracht hierbij accepteert.

18. Overige bepalingen

18.1 Coinmerce verwerkt persoonsgegevens van de Gebruiker conform het de op de Website gepubliceerde privacy statement. De Gebruiker heeft kennisgenomen van de inhoud van het privacy statement en stemt met het daarin beschreven gebruik in.
18.2 Meer informatie over welke risico‘s zijn verbonden aan de door Coinmerce aangeboden Diensten en risico‘s met betrekking tot Cryptocurrencies is te vinden in de door Coinmerce op haar Website gepubliceerde risico disclaimer.
18.3 Door het gebruik van de Diensten geeft de Gebruiker Coinmerce bij voorbaat toestemming voor overdracht van Coinmerce haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden en alle daarmee samenhangende (rechts)handelingen aan derden, hetzij door contractsoverneming (art. 6:159 BW), hetzij afzonderlijk (art. 6:155 BW). Als Coinmerce overgaat tot een overdracht, blijft Coinmerce tegenover de Gebruiker verantwoordelijk voor de levering van de Diensten, totdat Coinmerce aan de Gebruiker kennis heeft gegeven van de overdracht en de (rechts)persoon aan wie Coinmerce haar verplichtingen heeft overgedragen.
18.4 Door het gebruik van de Diensten geeft de Gebruiker Coinmerce ook bij voorbaat toestemming om voor de uitvoering van de Diensten met derden samen te werken door deze als partij te laten toetreden tot deze algemene voorwaarden.
18.5 Op de (rechts)verhouding tussen de Gebruiker en Coinmerce, waaronder uitdrukkelijk begrepen (het faciliteren van) de Diensten en bijbehorende transacties via de Applicatie en/of de Website, en de bijbehorende overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.6 Geschillen voortvloeiend uit enige (rechts)verhouding tussen de Gebruiker en Coinmerce, waaronder uitdrukkelijk begrepen (het faciliteren van) de Diensten en bijbehorende transacties via de Applicatie en/of de Website en deze algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.
18.7 Indien er verschillen in interpretatie mogelijk zou zijn met betrekking tot de vertaalde versie(s) van deze algemene voorwaarden, is de meest recente gepubliceerde Nederlandse versie daarin leidend. Indien een artikel van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook geacht wordt onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar te zijn, dan wordt een dergelijke bepaling geacht deelbaar te zijn en doet deze geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van enig ander artikel.
18.8 Coinmerce behoudt zich het recht voor om eenzijdig op elk moment en naar eigen inzicht (een gedeelte van) deze algemene voorwaarden, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Coinmerce streeft ernaar de Gebruiker, waar mogelijk, vooraf op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen, maar waar wettelijk toegestaan is zullen de gewijzigde voorwaarden onmiddellijk in werking treden en van kracht zijn. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met een dergelijke wijziging, dient de Gebruiker het gebruik van de Diensten te staken. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de gewijzigde algemene voorwaarden door te nemen. Als de Gebruiker van de Diensten gebruik blijft maken na kennisgeving van de wijziging(en), houdt dit in dat de Gebruiker de wijzigingen stilzwijgend aanvaardt en ermee akkoord gaat.

Contact: Indien u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met Coinmerce via e-mail of brief:

Coinmerce B.V.
Beechavenue 122-140
1119 PR Schiphol-Rijk
Nederland
E-mail: [email protected]
Datum: 8 november 2022