Risico disclaimer

Deze Risicodisclaimer maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden, en maakt ook gebruik van de termen die zijn gebruikt in de Algemene Voorwaarden. Deze Risicodisclaimer kan worden bezien als een aanvulling of nadere invulling op de Algemene Voorwaarden waarmee de Gebruiker akkoord gaat bij het accepteren ervan.

Met het gebruiken van de Diensten die Coinmerce B.V. al dan niet via (een) derde partij(en) aanbiedt op haar platform, zijn risico‘s aan verbonden. Gebruiker dient niet van de Diensten zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden gebruik te maken tenzij Gebruiker de risico‘s ervan begrijpt. Gebruiker bevestigt dat er voldoende tijd en gelegenheid is geweest de inherente risico‘s te begrijpen en informatie daaromtrent in te winnen door contact op te nemen met Coinmerce alvorens van de aangeboden Diensten gebruik te maken.

Deze Risicodisclaimer benoemt de belangrijkste risico‘s die gepaard gaan met handelen in Cryptocurrencies en de daarmee verband houdende Diensten, maar dit is niet een limitatieve opsomming.

  • De definitie van wat onder de term Cryptocurrencies valt, kan afwijken afhankelijk van de jurisdictie of land. Dit betekent dat de juridische status per land kan variëren. Dat kan juridische onzekerheid met zich meebrengen. Gebruiker is hiervan op de hoogte. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker te weten hoe er wordt omgegaan met Cryptocurrencies onder de voor de Gebruiker toepasselijke wet- en regelgeving.

  • Cryptocurrencies differentiëren zich van de meer traditionele instrumenten, aangezien het niet wordt gesteund of ondersteund door overheden en/of centrale banken. Daarentegen worden Cryptocurrencies ondersteund door technologie en vertrouwen, gedecentraliseerd en pseudo-anoniem. Momenteel is het nog grotendeels ongereguleerd, anders dan financiële instrumenten. Daardoor kunnen de waardes van Cryptocurrencies erg volatiel en onvoorspelbaar zijn en zelfs waardeloos worden. Er is geen partij die maatregelen kan treffen de waardes van Cryptocurrencies te beschermen. Het is niet altijd mogelijk transacties tegen voor de Gebruiker gunstige prijzen te verwerken.

  • Coinmerce biedt geen effecten of financiële instrumenten aan en wordt ook niet als zodanig gereguleerd. Coinmerce staat daarom niet onder prudentieel toezicht of gedragstoezicht van DNB respectievelijk AFM. Dat geldt dus ook voor de Diensten die Coinmerce aanbiedt. De huidige wet- en regelgeving voorzien op het moment niet in de regulering van Cryptocurrencies. Coinmerce is geregistreerd bij DNB in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

  • Het aanbieden van investeringsstrategieën via trading bots en de informatie daaromtrent vormen geen beleggingsadvies of aanbeveling voor een bepaalde of meerdere Cryptocurrencies. Er worden geen verklaringen afgegeven dat bepaalde strategieën zullen leiden tot een winst of verlies. Er mag niet worden aangenomen dat de toekomstige prestaties van een beleggingsstrategie winstgevend of gelijk zullen zijn aan de overeenkomstige prestaties uit het verleden. Alle risico's verbonden aan het gebruik van de beleggingsstrategieën die worden aangeboden door Coinmerce of via (een) derde partij(en) blijven voor rekening van Gebruiker. Coinmerce is niet aansprakelijk voor het verlies van gelden door het gebruik van de aangeboden Diensten door Gebruiker.

  • Hoewel het mogelijk is via staking van Cryptocurrencies een rendement te behalen, is er ook een risico op een mogelijke waardeverlies. Zo kan de waarde van de Cryptocurrencies zijn gedaald tijdens staking. Cryptocurrencies zijn immers volatiel van aard, en Gebruiker kan dus niet anticiperen op de waardeveranderingen tijdens de periode dat de cryptocurrencies zijn vergrendeld voor staking doeleinden. Daarnaast kunnen zogeheten ‘slashing events‘ plaatsvinden indien een nieuwe block ongeldig wordt verklaard op basis van het Proof of Stake consensus mechanisme. Hierdoor zou een Gebruiker een deel van zijn Cryptocurrencies voor staking kunnen verliezen. Gebruiker dient zich bewust te zijn van de risico‘s bij staking van Cryptocurrencies.

  • Het deelnemen aan ‘earn‘ brengt risico‘s met zich mee. De Cryptocurrencies die Gebruiker beschikbaar stelt voor ‘earn‘ via opt-in worden door Coinmerce aan geselecteerde derde partijen gedelegeerd voor de uitlening ervan teneinde rendement te genereren. Deze derde partijen zijn vooraf door Coinmerce getoetst. De Cryptocurrencies bevinden zich dus niet meer onder Coinmerce maar bij een derde partij, hoewel de Gebruiker de zeggenschap over zijn Cryptocurrencies blijft behouden. Bij deelname aan ‘earn‘ bestaat de kans dat de derde partij insolvent raakt, het beoogde rendement niet heeft behaald of er verlies wordt gemaakt. Dit kan tot gevolg hebben dat Gebruiker (een deel van) zijn voor ‘earn‘ ter beschikking gestelde Cryptocurrencies verliest. Coinmerce biedt geen garanties met betrekking tot de waarde en de rendementen die eventueel behaald kunnen worden via ‘earn‘. De Gebruiker dient zich bewust te zijn van deze (derde partij) risico‘s alvorens deel te nemen aan ‘earn‘.

  • Coinmerce is geen bank, en ook niet als zodanig gereguleerd. Het account van de Gebruiker is geen bankrekening of deposito en valt daarom buiten het bereik van depositogarantiestelsels of soortgelijke stelsels ter bescherming van de waarden. Gebruiker loopt daarom het risico gelden en waarden te verliezen. Daarnaast zijn Cryptocurrencies markten en beurzen niet gereguleerd met dezelfde controles of bescherming van de klant die beschikbaar zijn bij beleggen in aandelen, opties, futures, of vreemde valuta.

Gebruiker dient zelf zorgvuldig na te gaan of zijn (financiële) situatie en zijn risicotolerantie past bij de aangeboden Diensten door Coinmerce. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie verstrekt door Coinmerce. Het gebruiken van de aangeboden Diensten is en blijft voor rekening en risico van Gebruiker.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden en de FAQ-pagina.

Coinmerce B.V.
Beechavenue 122-140
1119 PR Schiphol-Rijk
Nederland
E-mail: [email protected]
Datum: 31 mei 2022